Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Trøndelag fylke

Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nytt næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Etablering av næring/industri og rasteplass mm langs E39 i Heim
Gnr/bnr: 118/1, 118/3 og 119/1.Planer om næring/industri, vegpark, rasteplass, bensinstasjon, cafe, truckstopp, kollektivholdeplasser, turistinformasjon etc.
Nybygg av industri i Rørvik
700-800 dekar. Byggeklara tomter.
Nybygg av verksted, lager og kontor på Hitra
Gnr/bnr: 17/1, 2 mfl. 80 dekar for salg.
Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av industriområde i Soknesøra, Støren, Midtre Gauldal kommune
Tilrettelegging av næringsareal for mindre bedrifter og mindre arealkrevende foretak som småindustri mv. Gnr/Bnr: 44/3 mfl.
Nyetablering av industriområde i Verdal
Ca 250 dekar. Området behøver fylles ut.
Nybygg av avløpspumpestsjon i Trondheim
Pumpestasjonen skal ha en kapasitet på 85 l/s forberedt for en utvidelse til 140 l/s i framtida.
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Tilbygg av verkstedbygg for kjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon i Trøndelag
Bygging av verkstedbygg forkjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon. Eksisterende byggbestår av en eldre del som skal saneres, og en nyere del, GDC (lengst mot sør)i form av et tilbygg av nyere dato som skal bevares. Nytt tilbygg kommer iforlengelsen av dette bygget. Eksisterende bygg skal kles med samme ytterveggselementer som det nye tilbygget for å få et enhetlig utrykk. Tilbygget er på ca400m2.
Nybygg av silo i Verdal
Bygges i betong eller stål.
Etablering av vaskeplass m.m i Namdalseid
Etablering av vaskeanlegg for biologisk grensekontroll ved mottak av kjøretøyer og materiell. Vaskeanlegget skal væreinnendørs med 4-6 stasjoner. Kontorareal med 2-4 plasser Garderober, toaletter og spiserom for ca. 10 personer. Området har verken vann eller avløp, og det er langt til offentlig infrastruktur. Vann og avløp for anlegget må løses med eget lokalt system. Anlegget vil ikke være i daglig bruk, men brukes intensivt i de periodene det er i bruk.
Utvidelse av kennelplasser og nytt administrasjonbygg på Ørland flystasjon
Utvidelse av kennelplasser og nytt administrasjonsbygg.
Sanering av renseanlegg i Inderøy
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygg av varmepumpe i Grong
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: