Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Drammen

Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 03
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftingsgate, kulvert ifm. Tilfartsvei vest 1, føringsveier, VA, veiomlegginger m.m..
Spor/KL på Drammen-Kobbervikdalen inkl tunneler UDK 05
Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, samt i tunnelene på Vestfoldbanen mot Skoger. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
El og tele på Drammen-Kobbervikdalen UDK 06
Kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunneler og dagsone Skoger.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Drammen/Asker-Hokksund
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Nytt fortau på Fv 31 Nordbyvegen i Drammen
Fra forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Drammen
Infrastruktur for 60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Etablering av kulvert under jernbarne ved nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Skifte av hovedvannledning i Svelvik
Strømmveien i retning Sentrum-Berg.
Etablering av gang- og sykkelvei i Drammen
Etablering av trygg og god gang- og sykkelforbindelse i Ingvald Ludvigsens gate fra Ingeniør Rybergs gate til Buskerudveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: