Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Asker

Etablering av infrastruktur for boliger og næring/idrettsanlegg i Asker
Infrastruktur skal sørge for de nødvendige tiltak knyttet til offentlig vei/rundkjøring inkl. fjellsikring, støttemur, VA-anlegg, grøft for fjernvarme, kabelanlegg, støyskjerming av eksis. boliger (3 stk) mv.
Nybygg av gravlund på Åstad i Asker kommune
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Asker, etappe 2
Gang- og sykkelvei mellom Bergveien og Jøssongveien.
Etablering av gravlund/urnelund i Asker
Planlagt ferdigstilt 2023.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 8 Bødalen i Røyken
Fra forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 165 i Røyken kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien, for å knytte sammen Midtbygda og Bødalen/Slemmestad, for myke trafikanter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: