Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sandefjord

Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Etablering av massedeponi på Rådstad i Sandefjord
Planarbeidet er å legge til rette for massedeponi, nydyrking av jordbruksarealer, tilhørende overvannstiltak og vegetasjonsskjerm samt adkomst til Fv3064/Råstadveien. Planområdet er på ca. 61 daa.
Masseuttak av sand og fjell i Sandefjord
Planområdet er på ca. 220 daa.
Nybygg av hoppbakke i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: