Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (19)
Drangedal (4)
Færder (15)
Fyresdal (5)
Hjartdal (8)
Horten (11)
Kragerø (18)
Kviteseid (3)
Larvik (17)
Nissedal (3)
Nome (3)
Notodden (11)
Porsgrunn (13)
Sandefjord (31)
Seljord (3)
Siljan (2)
Skien (44)
Tinn (7)
Tokke (17)
Tønsberg (30)
Vinje (13)
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4-6
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i flere trinn.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny fylkesvegtrasé på Fylkesveg 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Etablering av infrastruktur for rekkehus, leiligheter, hytter mm i Kragerø
Infrastruktur for ca 500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Ny bru på Fylkesveg 359 Åse bru i Bø
I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Rassikring på E134 Gautesvik i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken i Larvik
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av fornminnepark og omlegging av veg ved E18 i Porsgrunn
Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.
Nybygg av anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika, Porsgrunn
Ny anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika for flytting av 1.000.000:- kubikk stein.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Bru og ledevoller på E134 Gautesvik i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype snøskred/flomskred. Prioriteringstall 2,88.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 310 Nykirke-Søndre Vegge i Horten
Ca 3 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Kryssutbedring på Fv 35 Bjune i Re
Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
1 km vei. 500 m 22 kV jordkabel. Stasjonen vil bli bygd med fasader av betong og glass, med fernisser av tre.
Ny gang og sykkelveg på Rv 19 Midgard-Jernbanegata i Horten
2,8 km. Fra Handlingsprogram 2014-2017.
Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av ferjekai på Mulvika i Holmestrand kommune
Etablering av kaianlegg med manøvrering og oppstillingsplasser for lastebiler. I tillegg etableres det offentlig grønnstruktur sør i planområdet. Ca. 188 daa. Gnr/Bnr: 4/9, 4/185, 4/195, 134/1, 142/1 og 129/93.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Reservevannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Tjøme i Færder
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av parkeringsplasser ved Fv 651 på Stavsro, Hjartdal kommune
Rambøll AS har i samarbeid med Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i planområdet.
Rassikring på Rv 9 Hjalmarnuten i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn kommuner
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: