Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vestfold fylke

Færder (15)
Horten (12)
Larvik (21)
Re (3)
Sande (5)
Sandefjord (26)
Svelvik (3)
Tønsberg (23)
Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4 mfl
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i trinn 1-3.
Fv 305 Kodal-E18, ny veitrase
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Ny vei og tunnel på Fv 303 Hognesbakken i Tønsberg/Stokke
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny fylkesvegtrasé på Fylkesveg 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Ny gang- og sykkelveg på Fv 310 Nykirke-Søndre Vegge i Horten
Ca 3 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang og sykkelveg på Rv 19 Midgard-Jernbanegata i Horten
2,8 km. Fra Handlingsprogram 2014-2017.
Nybygg av aktivitetssenter i Brunlaskogen
Antatt start. Ukjent kostnad.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Etablering av infrastruktur for boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Skifte av hovedvannledning i Svelvik
Strømmveien i retning Sentrum-Berg.
Etablering av massedeponi på Rådstad i Sandefjord
Planarbeidet er å legge til rette for massedeponi, nydyrking av jordbruksarealer, tilhørende overvannstiltak og vegetasjonsskjerm samt adkomst til Fv3064/Råstadveien. Planområdet er på ca. 61 daa.
Masseuttak av sand og fjell i Sandefjord
Planområdet er på ca. 220 daa.
Ny parkeringsplass i Færder kommune
Parkeringsplass 20-30 plasser.
Ny rundkjøring på Fv 315 i Holmestrand
Uprioriterte prosjekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: