Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vest-Agder fylke

Ny E39 Kristiansand-Sandnes, Lyngdal vest-Sandnes (Lyngdal vest-Ålgård)
105-114 km. ÅDT 8 600-11 200. 12 tunneler (totalt 36 km). 33 bruer. 8 toplanskryss.
E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utbedring av Rv 41/Rv 451 mellom Timenes og Kjevik lufthavn
Del av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.
Ny 4-felts veg Vigeland-Lyngdal vest (Fardal-Handeland), E39 Kristiansand-Sandnes
26 km. ÅDT 6 200-10 100. 2 tunneler (totalt 10 km). 7 bruer. 2 toplanskryss.
Nybygg av vindpark i Kvinesdal
315 MW. Ca 105 stk.
Ny vei E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av regnskogsakvarium på Lagmannsholmen i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid. Ca 40 mål.
Ny tunnel på E39 Holmenfoss/Ty i Søgne
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang, is. Prioriteringstall 4,92.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Mandal
Ca 1000 daa. Infrastruktur for ca 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av friidrettshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Effekt 5 MW. Produksjon 14,70 GWh. Ca 3000 meter jordkabel.
Nybygg av vei i Ljosland-Bortelid
5,5 m bred, ca. 10,4 km lang.
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2. Ferdigstillelse 2020.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Sørlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av sykkelvei i Kristiansand
Lengde ca 900 meter.
Fylkesveg 45/468/975 GP-krysset i Sinnes i Sirdal, ny rundkjøring
400m. Også gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.
Infrastruktur for nytt boligområde, Justnes C4
Infrastruktur for ca 100 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg ca 200-300 m2. 21 MW. Hører sammen med Langevatn og Nåvatn tunnel. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Ny gang og sykkelvei på fv 7, doktorsvingen-Moseidmoen
Tidlig planlagt prosjekt. Myk pakke 2. 900m.
Etablering og rehabilitering av vannledninger i Kristiansand
Tilførselsledningen er gammel og kapasiteten er begrenset. Ledningen er avgjørende for å sikre vannforsyningen til området. For å sikre forsyningen er det planlagt å etablere tosidig forsyning. I etterkant må også den eksisterende forsyningsledningen rehabiliteres.
Ny gang og sykkelvei på fv 67, eikelandsdalen
Tidlig planlagt prosjekt. Myk pakke 2. 700m.
Rassikring/rensk, sikring og faggjerde på E39 Siratunnel-Gjeilentunnel i Flekkefjord
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Nybygg av fortau i Songdalen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av kraftverk i Marnardal
Produksjon 3,6 GWh.
Etablering av støttemur i forbindelse med bergsikringstiltak i Farsund
Prosjektet omfatter støping av 2m høy støttemur i forbindelse med fjellsikring. Lengde på mur vil være ca. 650m. muren skal oppføres i betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: