Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (3)
Flatanger (2)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (4)
Grong (5)
Hemne (3)
Hitra (3)
Holtålen (3)
Inderøy (1)
Klæbu (6)
Leka (0)
Levanger (13)
Lierne (0)
Malvik (7)
Meldal (0)
Melhus (8)
Meråker (2)
Nærøy (3)
Namsos (6)
Oppdal (4)
Orkdal (2)
Osen (0)
Overhalla (17)
Rennebu (6)
Roan (0)
Røros (1)
Selbu (3)
Skaun (1)
Steinkjer (6)
Stjørdal (16)
Trondheim (109)
Tydal (3)
Verdal (13)
Verran (2)
Vikna (2)
Åfjord (3)
Ørland (2)
Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av vindkraftverk i Vikna kommune trinn 2 m.fl.
40 turbiner planlegges på trinn 2. Siemens leverer vindturbiner.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindkraftverk og vei i Røyrvik
150,00 MW. Totalkostnad med turbiner 1,5-2 mrd.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Rassikringstiltak på E6 Langnesberga (Snåsakroa) i Snåsa
1300m. På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 2,7. Skredtype stein.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Ny tunnel på Fv 715 St. Olavspranget (Storsteinan) i Trondheim
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype stein.
Ny omformersentral i Hell
Trønder- og Meråkerbanen elektrifisering.
Ny tunnel og fanggjerder på Fv 30 Eggafossen i Holtålen
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,5 (middels).
Ny tunnel på Fylkesveg 72 Festningssvingen I, II og III i Verdal
Fra prioriteringsliste for rassikring, prioritet middels.
Ny tunnel på Fv 723 Paulen V i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 4,1 (høy). Skredtype stein.
Ny transformatorstasjon, riving av gammel transformatorstasjon.
Riving av dagens Vestbyen transformatorstasjon, og bygge ny 66(132)/11 kV stasjon på samme tomt.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nytt lokk over Leangen stasjonsomåde
En mulighetsstudie er igangsatt for å se på alternative løsninger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Infrastruktur for ca. 330 boenheter.
Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Nybygg av kai og massefylling på land i Orkanger
Utvikling av havneområde till en trafikkhavn for mottak og distribusjon av alle typer av gods. 15 dekar utfylling, 70 meter kai.
Ny tunnel på Fv 32 Svanabekken (Høvika) i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Ny tunnel på Fv 714 Mjøneshatten i Snillfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype stein.
Utvidelse av biogassanlegg på Skogn, trinn 2
Total investering ca. 1 mrd. kr. Byggestart og kostnad for bygg og anlegg er antydet av redaksjonen.
Nytt bolig og rekreasjonsområde i Trondheim
Forslaget til områdeplan for Tempe/ Sluppen/ Sorgenfri er Valøyaområdet i foreslått omdisponert til bolig og offentlig friområde/idrettslig aktivitet.
Nybygg av vannkraftverk i Selbu
12,6 GWh. Gnr/bnr: 51/5, 45/1, 50/3, 49/1.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen/Raumabanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Nordlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av kraftverk i Melhus
Konsesjon er gitt. 10,00 GWh.
Etablering av infrastruktur til nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 3 m.fl.
Tiltaket omfatter nye adkomster mellom delfelt B1 og B2, gangveger, gang og sykkelveg og kommunal veg. Flytting av trafo, grunnarbeid, VA-anlegg, avfallssuganlegg, og elektriske installasjoner for utomhus.
Ny vei mellom Sveberg-Brattalies
Hører samman med Brattalies-Hommelvik. Total kostnad er 70 mill. kr.
Nybygg av vannkraftverk i Grønlielva i Nærøy
Ca. 10 GWh. 2. km jordkabel for tilknyttning på eksisterende nett.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Nybygg av nasjonal steinpark på Østmarkneset i Trondheim
Ca 10 000 m2. Det skal utarbeides et forprosjekt til landskapsplan, med nødvendige tegninger og beskrivelse, som viser en helhetlig plan for Steinparken. Planen skal ivareta utforming av en genuin steinpark med stor formidlingsverdi samtidig som områdets verdifulle rekreasjonsverdi ivaretas. Planen skal vise etappevis utbygging over tid. Prinsippene for universell utforming skal innarbeides i planen. Forprosjektet skal være grunnlaget for detaljplanlegging av parken og inngå i grunnlaget for kunstprosjektene som vil komme etter hvert. Forprosjektet skal inngå i grunnlaget for å finansiere parken både hos private og offentlige aktører. Det skal utarbeides et illustrasjonsmateriale som gjør det lett for mulige finansieringskilder å forstå stedet og intensjonen med parken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: