Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Karmøy

Ny- og opprusting av vei i Kopervik og Haugesund
Vei over 2 kommuner. Bompengsprosjekt.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Utvidelse av havneareal på Husøy industriområde i Karmøy
Utvidelse av havneareal, eksisterende kai på Husøy og Flatskjær og utfylling av sjø. Ca 460 daa.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fylkesveg 47 Skudneshavn-Kirkeleite i Karmøy
2800 m. ÅDT 3700. Binder Skudeneshavn sammen med eksisterende gang -og sykkelvegnettet langs hele Fv 47. Skoleveg. Vil bli foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg pga høy fartsgrense.
Fortau og vegutbedring på Fv 852 Sævikvegen i Karmøy
350 m. ÅDT 1900 (Østhusneset)/2700 (Sævikvegen).
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Nytt fortau på Fv 854 Vestre Veaveg i Karmøy
100 m. ÅDT 1900. Binder sammen boligområdet Fiskeberg med eksisterende fortausnett på Vea.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Heia-Breifjord i Karmøy
1400 m. ÅDT 11500. Behov for gang-og sykkelveg på begge sider. Rimeligere alternativ enn å bygge undergang. Skoleveg til Sevland skole.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandve
Infrastruktur for 7 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: