Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Oslo

E6 Oslo øst, ny tunnel Abildsø-Fjellhus
Manglerudprosjektet etappe 2. Oslopakke 3. Del av Sørkorridoren.
Nybygg av vei i Oslo
I HP O3 2020-2023.
Nytt lokk over E18 og med Ring 1 over lokket, Filipstad
Ring 1 skal forlenges og ligge oppå lokket fra dagens rundkjøring mot Tjuvholmen til rundkjøringen på Hjortnes. Lengde 400m, omfang 800m.
Ny T-banelinje mellom Økern og Breivoll/Furuset i Oslo
Under utredning, kun skisser foreligger enda. Planlagt gjennomført før 2030.
E6 Oslo øst, Ryen-Bryn-Teisen
Manglerudprosjektet etappe 4.
Nybygg av tunnel i Oslo
Voldsløkkatunnelen består av fjelltunnel under grunnen og montering av Ø2400mm ledning for overføring av vann fra Oset vannbehandlingsanlegg med tilkopling til eksisterende fordelingsnett på Voldsløkka.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
E18 Vestkorridoren, Filipstad-Lysaker
Planlegging og utredning knyttet til områdereguleringsplaner i Oslos del av Vestkorridoren (Filipstad-Lysaker) pågår.
Infrastruktur for nytt byområde i Søndre Nordstrand
Reguleres sammen med flere boligprosjekter i området. Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Eventuelt en søppelsug i området. Ca. 4000 dekar stort område i sørøst i Oslo. Kan bygge 9000 boliger totalt.
Ny/ombygging av havneområder mm på Akersneset i Oslo
Vippetangen er et sentralt og viktigt område i Fjordbyen og utgjør et bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika. De spesielle hensynene knyttet til eksisterende fergeterminal, cruisekai, havnerelatert kulturmiljø og Akershus festning skal ivaretas samtidig med at det også skal legges til rette for etablering av Fjordtrikk, Havnepromenade og byrom samt nye publikumsattraksjoner.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
420 kv transformatorstasjon. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning.
Ny trikkelinje Sinsenkrysset-Tonsenhagen i bydel Bjerke
Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2021-2024.
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av betongkulvert i bydelen Ullern
Kulvertløp på hver 200 m pluss ramper.
Etablering av rentvannstunnel i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Oslo
I entreprisen E6 Rentvannstunnel skal det totalt bygges ca. 12 km overføringstunnel med innvendig diameter på ca. 6,5 m. I tunnelen skal det installeres store rørledninger og annen infrastruktur (strøm, ventilasjon, etc.).
Sykkeltiltak langs E6 i Oslo
Strekning 3,1 km.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Nybygg av gang og sykkelvei mellom Ole Deviks vei-Grenseveien i bydel Alna, Oslo
12-18 byggemåneder. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet. 1,5 km.
Nybygg av skianlegg mm på Grønmo i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Grønmo avfallsdeponi skal avvikles. Behovet for et utendørs senter tilrettelagt for paralympiske sommer- og vinteridretter er stort i Oslo, og dette kan bli et signalanlegg for paralympisk idrett i Norge. Et moderne skianlegg på Grønmo vil gjøre skiidrett og marka mer tilgjengelig for alle.
Nybygg av skytebane, skytterhus og tunnel i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Anlegget skal dekke baneskyting på 50, 100 og 200 meter og skal ha kapasitet til å ivareta ca 1000 aktive skyttere. Det er 38 standplasser fordelt på fire etasjer. I tilknytning til skytebanen skal det bygges et skytterhus.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Oslo
Entreprenør engasjeres fra rammeavtale alternativt fra driftskontraktet. Konsulent for prosjektering og utarbeidelse av byggeplaner (tegninger, anleggsarbeider med mengder, kostnadsoverslag for punkter/kryss) langs tre sykkelstrekninger i sykkelnettet i Oslo er engasjert. Felles utlysning for Kongsveien 5km, Sørkedalsveien 7km og Riksvei 4 15,1km. Opsjon på strekningene; Kirkeveien, Holtet-Ljabru og Prinsdalen. Antatt start. Kostnad er ukjent.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Asker
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av gang-og sykkelbru på Bryn i Oslo
Brulengde total : 71,60 meter. Bordgang total : 110 meter. Antall spenn : 8. Lengste spenn : 15,50 meter. Konstruksjon : Stålkasse / stripefundament (betong). Gnr/Bnr: 144/19, 939, 1597.
Etablering av kommunal infrastruktur i bydel Sagene, Oslo
Ca. 650 meter. Sandakerveien og Nycoveien mellom Nordpolen i sør og Vitaminveien i nord.
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
MCA (Multiconsult, COWI, Asplan Viak), skal samarbeide med NO (Norconsult) om stamnett-prosjektet. Stamnett mellom Bjølsen og Disen. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 2,5 km).
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
MCA (Multiconsult, COWI, Asplan Viak), skal samarbeide med NO (Norconsult) om stamnett-prosjektet. Stamnett mellom Disen og Trosterud, fra Oset vannbehandlingsanlegg mot Oslo øst og sør. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 5 km).
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
MCA (Multiconsult, COWI, Asplan Viak), skal samarbeide med NO (Norconsult) om stamnett-prosjektet. Stamnett mellom Oset og Sentrum og vest. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 3 km).
Nybygg av gang og sykkelvei i Nordmarka i bydel Nordre Aker, Oslo
Mellom Brekkekrysset og Hammeren. Ca 3.2 km
Nybygg av gang- og sykkelvei, parkanlegg mm i Oslo
Den planlagte forbindelsen er ca. 6,5 km lang.
Etablering av bussanlegg på Mortensrud i Oslo
Inntil 70 bussoppstillingsplasser.
Riving og nybygg av midlertidig eller permanent gangbro mellom Sukkerbiten og Sørenga i Bjørvika, Oslo
Nåværende flytebru er midlertidig og har dispensasjon t om 31.12.2021.
Nybygg av kunstis/kunstgressbane i bydel Nordre Aker, Oslo
Kommunale prosjektet for kunstis/kunstgress på anlegget som i behovsplanen for idrett skal realiseres i 2022.
Etablering av tekniske anlegg sør for Sørengkaia ved Bjørvika i bydel gamle Oslo
Fra krysset Sørengkaia frem til Grønligata. Etablering av 300 m vei med tekniske anlegg som VA-anlegg, overvannsanlegg. kabelkanaler for høyspent og IKT. Grøft for fjernvarme og avfallssuganlegg.
Riving-og nybygg av fergebrygge på Lindøya i Oslo
Det prosjekteres/undersøkes for to alternative løsninger; fast kai og flytebrygge.
Riving-og nybygg av fergebrygge på Nakkholmen i Oslo
Det prosjekteres/undersøkes for to alternative løsninger; fast kai og flytebrygge.
Oppføring av akkumulatortank for fjernvarme på Haraldrud
Akkumulatortanken skal ha lagringskapasitet opp mot 350 MWh og et totalt volum på 9000 m3, høyde 30 meter og diameter på 20 meter. Et pumpehus på ca. 300m2 med nødvendige pumper og instrumenter vil bygges ved siden av tanken.
Etablering av gangstrøk/fortau og ombygg av vei på Haraldrud i Oslo
Gatene som omfattes er Haraldrudveien og kobling til Østre Aker vei, knut Bryns vei og parallelgata langs Alnabanen.
Etablering av turvei i Oslo kommune
Traseen der det skal anlegges ny turvei er mellom Trondheimsveien og Kalbakkveien, mens strekning som skal skiltes eller merkes på annet vis går mellom Kalbakkveien og Gårdsveien. Turveitrasé skal anlegges med belysning, kjøresterk overbygning, gruset toppdekke, sittegruppe(r), nødvendig tiltak for overvannshåndtering, nødvendig revegetering og treplanting, skilting, ny eller flyttet støttemur og muligens et område med treningsapparater langs turveitraseen.
Etablering av avfallsanlegg (avfallsbrønner) ved borettslag i bydel Alna, Oslo
Ulvenveien 117-125. Etablering et nedgravd avfallsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: