Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (3)
Averøy (6)
Fjord (11)
Giske (0)
Gjemnes (3)
Hareid (6)
Herøy (17)
Hustadvika (11)
Molde (32)
Rauma (24)
Sande (5)
Smøla (3)
Stranda (13)
Sula (4)
Sunndal (7)
Surnadal (4)
Sykkylven (3)
Tingvoll (2)
Ulstein (2)
Vanylven (8)
Vestnes (4)
Volda (19)
Ålesund (49)
Ørsta (28)
Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny fjordkryssing ved Hafast/Sulafjorden, Sula og Ålesund
Kryssing av Sulafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny fjordkryssing, E39 over Vartdalsfjorden i Vartdal
Kryssing av Vartdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nytt fastlandssamband/fjordkryssing i Sande og Vanylven
Vurderer utbygging av 2 bruer eller 2 tunneler alternativt tunnel og bru.
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Ny tunnel på Fylkesveg 63 Breiskrefonna i Norddal
ÅDT 570. Skredfaktor 4,17 høy.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Fjelltunnel og ny veg på E136 Mongeura I og II i Rauma
ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Ny tunnel på Fylkesveg 191 Ågothammeren i Nesset
ÅDT 150. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Nytt skredoverbygg på E39 Storegølet sør i Ørsta
ÅDT 2520. Skredfaktor 2,53 middels.
Skredoverbygg på Riksveg 70 Hoelsand i Sunndal
ÅDT 2760. Skredfator 2,75 middels.
Ny tunnel på Fv 91 i Norddal (steinsprangparti)
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 5,0 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av biogassanlegg i Molde
Gnr/bnr 235/ og 235/29
Ny tunnel på Fv 63 Skårane i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Breiskredfonna i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 4,5 (høy). Skredtype snø.
Ny gang- og sykkelvei Fv 62 på Rød
Estimert gjennomføring i 2026/2027.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde ved Fyllingen Slipp i Langevåg
Hensikten med reguleringsplanen er å detaljr egulere eiendommen 99/33 - 70 - 372 - 373 - 375 og 376 til boligområde , herunder: BKBH til område for høgblokker. BKBL1 til område for lavblokk. BKBL2 til område for terrasseblokk. BFS1 og BFS2 til område for eneboliger. BFS3 til tilleggsareal for eksisterende boligområde. Areal for Høgblokker - BKBH 6085,77 Areal for Lavblokker - BKBL1 1438,89 Areal for Lavblokker - BKBL2 2055,99 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 764,74 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS2 1499,88
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Ny gangvei mm på Fv 654 Indre Herøy u. skole-Stokksund
Detaljreguleringplan til offentlig ettersyn.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura øvre og nedre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,7 middels.
Ny gang- og sykkelvei Fv 62 i Molde
Estimert gjennomføring etter 2027.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Ålsund
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18), ny tilleggskai.
Ny ferjekai i Molde
Romsdalspakken del 2.
Ny gang- og sykkelvei Fv 64 i Averøy
Estimert gjennomføring etter 2027.
Skredutløysing og fanggjerde på Fylkesveg 5890 Gjøtteneset og Dalsetrabben i Volda
Prioriteringstall 2,52-2,84 (middels) i rassikringsplan. Ca. 500 m gjerde.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fornyelse av anlegget ved Fv 682 Arasvika ferjekai i Aure
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ny bru på Fylkesveg 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fangvoll og tørrmur på E39 Ryggfonn i Vestnes
Forhøye og forlenge fangvoll med tørrmur på støtside. Øke magasinet. Skredfaktor høy (3,84). Bør sikres sammen med Sprovsfonna.
Ny gang- og sykkelvei Fv 662 i Molde
Estimert gjennomføring etter 2027.
Ny ferjekai på Sølsnes i Molde
Ny tilleggskai + liggekai i nærleiken. Romsdalspakken del 2.
Ny tunnel på Fv 41 Årvikgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny tunnel ved Fv 390 Steinvågsund-tunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt og undergang ved Borgundvegen-Åse
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt ved Borgundvegen-Høgskolen
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Utbedring av E 136 Lerstadtoppen - Nørvevika
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Fortau og kollektivopprustning Gamlevegen Ellingsøya
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: