Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (5)
Aure (4)
Averøy (2)
Fjord (11)
Giske (0)
Gjemnes (4)
Hareid (12)
Herøy (16)
Molde (24)
Rauma (16)
Sande (6)
Smøla (3)
Stranda (12)
Sula (2)
Sunndal (5)
Surnadal (5)
Sykkylven (3)
Tingvoll (2)
Ulstein (2)
Vanylven (5)
Vestnes (4)
Volda (30)
Ålesund (48)
Ørsta (29)
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny fjordkryssing ved Hafast/Sulafjorden, Sula og Ålesund
Kryssing av Sulafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny fjordkryssing, E39 over Vartdalsfjorden i Vartdal
Kryssing av Vartdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nytt fastlandssamband/fjordkryssing i Sande og Vanylven
Vurderer utbygging av 2 bruer eller 2 tunneler alternativt tunnel og bru.
Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Ny tunnel på Fylkesveg 63 Breiskrefonna i Norddal
ÅDT 570. Skredfaktor 4,17 høy.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Fjelltunnel og ny veg på E136 Mongeura I og II i Rauma
ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Etablering av sjøfront i Molde
Hamnegata 34-49. Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Nytt skredoverbygg på E39 Storegølet sør i Ørsta
ÅDT 2520. Skredfaktor 2,53 middels.
Skredoverbygg på Riksveg 70 Hoelsand i Sunndal
ÅDT 2760. Skredfator 2,75 middels.
Ny tunnel på Fv 91 i Norddal (steinsprangparti)
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 5,0 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Breiskredfonna i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 4,5 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Skårane i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Ny gangvei mm på Fv 654 Indre Herøy u. skole-Stokksund
Detaljreguleringplan til offentlig ettersyn.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura øvre og nedre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,7 middels.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Nybygg av infrastruktur for Holstadfeltet i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fornyelse av anlegget ved Fv 682 Arasvika ferjekai i Aure
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ny reserveferjekai ved Fv 216 i Aukra
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus/omsorgsboliger på Dyrnes i Smøla
Planlagt kombinert bygging med leiligheter og omsorgsboliger.
Fangvoll og tørrmur på E39 Ryggfonn i Vestnes
Forhøye og forlenge fangvoll med tørrmur på støtside. Øke magasinet. Skredfaktor høy (3,84). Bør sikres sammen med Sprovsfonna.
Etablering av vann- og sjøledning på Gossen i Aukra
Øya Orten har blitt ein del av Aukra kommune etter kommunereformen. Øya har eit osmose-anlegg i dag, som skal avviklast, og Aukra kommune skal i 2020 legge ei vassleiding ut til øya frå Småsundet på Gossen. Dimensjon skal vere 75 mm, og strekninga er på om mellom 10 og 15 km avhengig av traseval. Total strekning er inkludert grøft på land på begge sider. Det skal byggast landtak både på Gossen og på Orten. I Småsundet på Gossen må det sprengast ei grøft, lengde ca. 40 m fram til eksisterande vasskum. På Orten skal det etablerast ein landtakskum ca. 50 meter inne på land. Her er grunnforholda ukjent , men ein kan rekne med at det er fjellgrøft heile vegen fram til plassering ny kum.
Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Ny tunnel på Fv 41 Årvikgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Ny tunnel ved Fv 390 Steinvågsund-tunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt sykkelfelt og undergang ved Borgundvegen-Åse
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt ved Borgundvegen-Høgskolen
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Utbedring av E 136 Lerstadtoppen - Nørvevika
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Fortau og kollektivopprustning Gamlevegen Ellingsøya
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Kollektivtrase Flisnes-Emblem + adkomst Emblemssanden
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny gang og sykkelveg Ratviksvingen – Hatlane
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny sjøpromenade Kvennaneset - Borgundgavlen
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny sykkelveg Skabøvikgata i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Nytt kryss og undergang på Fv 60 Akslen
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Nytt sykkelfelt Myrabakken – Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Nytt sykkelfelt Spjelkavik nord
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: