Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Aust-Agder fylke

Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 3-5
Reguleringsplan er godkjent. Ca 500 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Nybygg av hytter i Bykle
Grunneier: Kjetil Uleberg.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Etablering av vannledninger og pumpestasjon i Lillesand kommune
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nybygg av småbåthavn i Lillesand
Grunneier: Roar Martin Svarstad.
Nybygg av høydebasseng på Solbergåsen i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nytt fortau på Fv 212 Kirkeveien, Hisøy i Arendal
250m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Rassikring/sikring med duk/sprengstein på Rv 9 Trydal i Bykle
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype løsmasse. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: