Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av kirkegård ved Griniveien i Bærum
Det foreslås et nytt areal innenfor Markagrensen nord for Griniveien.
Etablering av sportsdekke ved nytt utendørs friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Grunnarbeider for etablering av nytt friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Omlegging av høyspentkabel ved nytt friidrettsanlegg i Bærum
Total kostnad for Bærum idrettspark, friidrettsanlegg: 101 mill NOK.
Nytt rigg- og anleggsområde på E16 Avtjerna i Bærum, E16 Sandvika-Skaret
28 daa. Framføring av midlertidig adkomstveg fra dagens E16 til det nye anlegget for å bygge nytt motorvegkryss og ny tunnel under Sollihøgda. Midlertidig omlegging av Ringeriksvegen. Dette er nødvendig for å kunne anlegge VA, El og gang-/sykkelveg langs dagens E16 samt bru over dagens E16 og Rustanbekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: