Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Akershus fylke

Asker (11)
Bærum (29)
Eidsvoll (5)
Enebakk (3)
Fet (5)
Frogn (5)
Gjerdrum (1)
Hurdal (1)
Nannestad (11)
Nes (2)
Nesodden (5)
Nittedal (4)
Oppegård (4)
Rælingen (4)
Skedsmo (14)
Ski (19)
Sørum (4)
Ullensaker (11)
Vestby (7)
Ås (5)
Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av 4-felts vei Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
Tidligere Rv 2. Herbergåsen-Slomarka bygges etter denne.
Nybygg av boligområde i Sørum
Ca 150-200 enheter. 15-16 mål.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2023.
Omlegging/oppgradering av veg og ny tunnel, Fv 33 Byrudberga i Eidsvoll
Tiltak 1 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. 2,4 km veg i dagen, 650 meter tunnel, rassikring.
Nybygg av vei i Fetsund
1100m ny hovedveg.
Nybygg av gang og sykkelvei på Fylkesveg 454 i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad. Ca 8,5 km.
Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Nybygg av vindmøllepark i Aurskog-Høland
Total investering ca. 400 mill.
Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av veikryss V23 ved Gardermoen Næringspark
Rundkjøring, ca. 500 meter ombygging fylkesveg, gang- og sykkelveg samt nytt vann- og avløpsanlegg ved det nye sykehuset til LHL.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Ny transformatorstasjon i Djupdal i Skedsmo
Nær E6 i Skedsmo. Erstatte Røykås transformatorstasjon. Dette tiltaket vil legge til rette for at kraftledningen fra Røykås til Ulven på sikt kan rives. Det vil frigjøre arealer i Groruddalen og fjerne kraftledningen nær boligområder på Trosterud.
Ny transformatorstasjon på Gjelleråsen i Nittedal
Statnett ønsker å signalisere at de tror at en koblingssstasjon på Gjelleråsen vil være en del av en fremtidig nettløsning i dette området. Denne stasjonen vil kunne forenkle gjennomføringen av utbyggingene i området.
Trafikksikkerhetstiltak i Vestby kommune
1,7 km. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av va-ledning i Fetsund
Planlagt prosjekt som ligger på vent.
Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.
Fortau mm på Fv 301 Øvre Rælingsveg
Fortau på delstrekning på vestsiden og fotgjengerfelt over veien sør for Mor Smes veg
Nybygg av gravlund på Åstad i Asker kommune
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Vestby
Planlagt prosjekt. Langs Hvitstenveien fra Vestby kirke til Pepperstad skog. Uklart angående omfang.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Ås kommune
1,3 km. Fra Esso til Holstad.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av gang og sykkelveg på Østsidevegen i Hurdal
Trygging av skoleveger i Akershus. 1655m.
Etablering av gravlund/urnelund i Asker
Planlagt ferdigstilt 2023.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Nybygg av G/S-vei og infrastruktur for boliger i Nannestad
Infrastruktur for opp til 100 boenheter.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 120 Mauravegen i Nannestad
600 m. Trygging av skoleveger i Akershus.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.
Riving og nybygg av høydebasseng på Tærud
Planlagt prosjekt. Fjerning av 30 års gammelt basseng og bygging av større basseng. Oppstart prosjektering i 2018. Antatt kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: