Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Moss

Kryssing av Oslofjorden
Høring om konseptvalgutredning. KVU-rapporten om kryssing av Oslofjorden anslår at en bruløsning mellom Østfold og Vestfold vil kunne koste mellom 35-60 mrd. kr. Foreløpig kun utredning/KVU, så byggestart for prosjekter er ikke mulig å fastslå. Utredning av alternative kryssløsninger. Forprosjekt for bruer kryssing Oslofjord nord for Drøbak og ved Filtvet. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen omfatter geografisk område fra Drøbak/Hurum til Horten/Moss. Bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen er inkludert i denne utredningen. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av 4-felts bru med sykkelfelt og fortau i Moss
Tidlig prosjekt. Fremdrift er ikke fastsatt.
Omlegging av høyspentledning i luft i Moss
Traseen som skal bygges er fra Kambo transformatorstasjon til Mosseporten og Nesset transformatorstasjoner, jfr vedlagt tegninger. Det skal bygges to kraftledninger ved siden av hverandre fra Kambo transformatorstasjon og frem til Patterødtjernet. Fra Patterødtjernet skal den ene ledningen bygges mot eksisterende mast ved Tigerplassen, mens den andre skal til eksisterende mast ved Kinnarps. Omtrentlige lengder er: Fra Kambo transformatorstasjon til Patterødtjernet er det ca. 2,8 km. Fra Patterødtjernet til Tigerplassen er det ca. 1,4 km. Fra Patterødtjernet til Kinnarps er det ca. 1,2 km
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Hoppern skole langs fv. 313 i Moss
Legge til rette for trygg gang- og sykkelforbindelse mellom Hoppern skole, Tronvikveien og Ole O. Lians gate. P.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 100 meter vannledning, 100 meter separering avløp (spillvann + overvann).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: