Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trøndelag fylke

Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nytt næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av logistikk- og lagervirksomhet i Stjørdal
Utomhusarbeider om lag 7000 m2. Carportanlegg om lag 1000 m2. Opsjoner for om lag 2500 m2 ekstra kontorarealer i 2. og 3. etg.
Nybygg av verksted, lager og kontor på Hitra
Gnr/bnr: 17/1, 2 mfl. 80 dekar for salg.
Opparbeidelse av næringsområde i Midtre Gauldal
275 daa. Detaljregulering er vedtatt. Tilrettelegging for større arealkrevende virksomheter, tungindustri, næringsmiddelindustri, logistikksenter mv.
Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Nybygg av avløpspumpestsjon i Trondheim
Pumpestasjonen skal ha en kapasitet på 85 l/s forberedt for en utvidelse til 140 l/s i framtida.
Bygging av gjenbruksstasjon på Støvika industriområde i Lierne
Støping av støttemur med lengde ca 60 m med høyde 2,8 m samt betongplate for lagerhus på ca 200 m2.
Utvidelse av Bygger`n Butikk i Oppdal
Oppgradering og utvidelse av Bygger´n Oppdal. Lagerkapasiteten økes i stor grad og det vil bli etablert en gjennomkjøringsgate.
Riving og nybygg av ventilhus i Namsos
Riving av eksisterende ventilhus og bygging av nytt ventilhus ved Tavlåa vannrenseanlegg på ca 40 m2 med kjeller i betong og første etasje i trekontruksjon. Levering og montering av rørdeler, ventiler og armaturer for hovedvannledning i kjeller.
Riving av forretningsbygg og industri ved Leangen stasjon
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av kommunal prefabrikkert pumpestasjon i Trondheim
Det skal bygges ny kommunal pumpestasjon for spillvann ved Klettkrysset. Pumpestasjonen skal håndtere lokalområdet sør for Klettkrysset. Pumpestasjonen skal være prefabrikkert.
Etablering av nytt plansiloanlegg ved videregående skole i Trondheim
Prosjektet omfatter oppføring av nytt plansiloanlegg for lagring av surfôr. Anlegget har et bygningsareal (BYA) på 560 kvm.
Rehabilitering av fredede bygninger i Levanger kommune
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for tre bygninger i Rinnleiret militærleir, bl.a. omlegging skifertak, oppretting bæresystem, oppmaling fasader, sanering eternittplater fra tak.
Rehabilitering av spillvannspumpestasjon i Inderøy
Fellesutlysning for: Sneppen og Vinnasjøen spillvannspumpestasjoner, total kostnad: 1,2 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: