Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (0)
Flatanger (1)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (1)
Grong (0)
Hemne (0)
Hitra (4)
Holtålen (0)
Inderøy (0)
Klæbu (1)
Leka (0)
Levanger (0)
Lierne (0)
Malvik (1)
Meldal (0)
Melhus (0)
Meråker (0)
Nærøy (1)
Namsos (2)
Oppdal (1)
Orkdal (1)
Osen (0)
Overhalla (0)
Rennebu (2)
Roan (0)
Røros (1)
Selbu (1)
Skaun (0)
Steinkjer (3)
Stjørdal (4)
Trondheim (9)
Tydal (0)
Verdal (1)
Verran (1)
Vikna (1)
Åfjord (1)
Ørland (3)
Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av laksefabrikk på Marøya
Porter: Windsor, kontaktperson: paul.erik.horvath@windsor.no Inspeksjonsluker, fryseromsporter og innfelte kasser for lysarmatur: Huurre Norway AS, kontaktperson: Tor Arne Lia.
Nybygg av logistikk- og lagervirksomhet i Stjørdal
Utomhusarbeider om lag 7000 m2. Carportanlegg om lag 1000 m2. Opsjoner for om lag 2500 m2 ekstra kontorarealer i 2. og 3. etg.
Nybygg av fabrikk på Furumoen i Orkdal i Trondheim
De utnytte restene fra kyllingfabrikken til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr. De to fabrikkene skal bygges parallelt.
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Ørland hovedflystasjon, prosjekt 150023, nytt prosess- og tankanlegg for fuel på Ørland
Levering og montering av et komplett pumpeanlegg for behandling og distribusjon av drivstoff.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Stjørdal
Stjørdal kommune skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg, Hjelset VBA. Anlegget skal bygges ved Selbuvegen, ca. 300m sør for dagens vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal avløse eksisterende anlegg.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Tilbygg av verkstedbygg for kjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon i Trøndelag
Bygging av verkstedbygg forkjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon. Eksisterende byggbestår av en eldre del som skal saneres, og en nyere del, GDC (lengst mot sør)i form av et tilbygg av nyere dato som skal bevares. Nytt tilbygg kommer iforlengelsen av dette bygget. Eksisterende bygg skal kles med samme ytterveggselementer som det nye tilbygget for å få et enhetlig utrykk. Tilbygget er på ca400m2.
Etablering av trykkøkningsstasjon for vann langs Fv. 6680 mellom Trondheim- og Klæbu kommune
Samarbeidsprosjekt. Som en del av VA-samarbeidsprosjektet mellom Trondheim og Klæbu kommuner skal det bygges en trykkøkningsstasjon for vann i Amunddalen, ved FV6680. Trykkøkningsstasjonen skal forsyne Bratsberg og Klæbu via 2 pumpelinjer, samt gi en mulighet for nødvann fra Klæbu til Trondheim.
Nybygg av lager-og logistikkbygg i Trondheim
Grunnflate på ca 26*60 meter.
Nybygg av pumpestasjon for spillvann i Trondheim
Anskaffelsen gjelder leveranse av tre prefabrikkerte avløpspumpestasjoner over en periode om tre år, 2019-2021.
Nybygg av mellomlagerlomme for biorest m.m i Verdal
200 meter vei, 110 meter VA ledninger. Volumbehovet er i størrelsesorden 5-6 000 m3 fordelt på et areal på ca. 1200 m2.
Riving og nybygg av ventilhus i Namsos
Riving av eksisterende ventilhus og bygging av nytt ventilhus ved Tavlåa vannrenseanlegg på ca 40 m2 med kjeller i betong og første etasje i trekontruksjon. Levering og montering av rørdeler, ventiler og armaturer for hovedvannledning i kjeller.
Utbygging av vannverk i Sumstad
Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg på Sumstad. Bygging av pumpehus med pumper, nødstrømsaggregat, UV-anlegg, nødvendig styring og overvåking.
Riving av lager i Sande
Gnr/bnr: 63/70,196,296.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: