Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trøndelag fylke

Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av industri i Rørvik
Byggeklare tomter. Ca. 15 tomter. Tomter for etablering av virksomheter som har behov for sjø- eller havnetilknytning.
Nybygg av logistikk- og lagervirksomhet i Stjørdal
Utomhusarbeider om lag 7000 m2. Carportanlegg om lag 1000 m2. Opsjoner for om lag 2500 m2 ekstra kontorarealer i 2. og 3. etg.
Tilbygg av settefiskanlegg på Skorstad i Namsos
Etablering av to nye RAS-avdelinger rett for eksisterende anlegg på Skorstad. Det nye anlegget skal produsere inntil ti millioner storsmolt årlig.
Nybygg av verksted, lager og kontor på Hitra
Gnr/bnr: 17/1, 2 mfl. 80 dekar for salg.
Etablering av industritomter i Halsa
Infrastruktur og fiber er på plass. Godkjent avkjøring fra E39. Området er totalt 800 daa.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Stjørdal
Stjørdal kommune skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg, Hjelset VBA. Anlegget skal bygges ved Selbuvegen, ca. 300m sør for dagens vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal avløse eksisterende anlegg.
Nybygg av industri i Rørvik
Tomt for havneformål, laksetransport og lager.
Nybygg av avløpspumpestsjon i Trondheim
Pumpestasjonen skal ha en kapasitet på 85 l/s forberedt for en utvidelse til 140 l/s i framtida.
Utvidelse av driftsgården ved gravlund i Trondheim
Det skal bygges et nytt tilbygg inntil eksisterende driftsbygg og det skal etablering av nye frittstående carporter. Tilbygget inneholder 4 celler med porter. Det vil også bli noe ombygging av eksisterende bygningsmasse.
Tilbygg av verkstedbygg for kjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon i Trøndelag
Bygging av verkstedbygg forkjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon. Eksisterende byggbestår av en eldre del som skal saneres, og en nyere del, GDC (lengst mot sør)i form av et tilbygg av nyere dato som skal bevares. Nytt tilbygg kommer iforlengelsen av dette bygget. Eksisterende bygg skal kles med samme ytterveggselementer som det nye tilbygget for å få et enhetlig utrykk. Tilbygget er på ca400m2.
Utvidelse av Bygger`n Butikk i Oppdal
Oppgradering og utvidelse av Bygger´n Oppdal. Lagerkapasiteten økes i stor grad og det vil bli etablert en gjennomkjøringsgate.
Ombygging til laboratorier ved universitet i Steinkjer
Nord universitet skal forbedre sine fasiliteter, samt øke kapasiteten, for forskning og undervisning i sine undervisningslokaler. Arealet ligger i 2. etg. i egen fløy, totalt ca. 250 m2. Lokalene, som i dag består av undervisningsrom, skal hovedsakelig rives - og laboratorier med tilhørende teknisk rom skal bygges opp innenfor dette arealet. Laboratoriene skal romme forskningslaboratorier for deler av de to forskningsgruppene Økologi og Husdyr, produksjon og velferd. Det skal også etableres ny utvendig rømningsvei.
Riving av forretningsbygg og industri ved Leangen stasjon
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Forlengelse av tak på gjenvinningsstasjon i Trondheim
Forlengelse av tak over to ramper på gjenvinningsstasjon.
Etablering av nytt plansiloanlegg ved videregående skole i Trondheim
Prosjektet omfatter oppføring av nytt plansiloanlegg for lagring av surfôr. Anlegget har et bygningsareal (BYA) på 560 kvm.
Rehabilitering av fredede bygninger i Levanger kommune
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for tre bygninger i Rinnleiret militærleir, bl.a. omlegging skifertak, oppretting bæresystem, oppmaling fasader, sanering eternittplater fra tak.
Rehabilitering av spillvannspumpestasjon i Inderøy
Fellesutlysning for: Sneppen og Vinnasjøen spillvannspumpestasjoner, total kostnad: 1,2 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: