Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (2)
Averøy (8)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Hareid (0)
Herøy (3)
Molde (3)
Rauma (0)
Sande (0)
Smøla (0)
Stranda (1)
Sula (0)
Sunndal (1)
Surnadal (1)
Sykkylven (0)
Tingvoll (0)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (2)
Volda (3)
Ålesund (4)
Ørsta (2)
Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 200.000 m2 disponibelt areal. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn på Hovdebygda i Ørsta
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Nybygg av vannverk og etablering av reservevannkilde i Volda
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Oppgradering av rentvannsbasseng i vannverk i Ørsta
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk.
Nybygg av brannøvningsområde, lager og asfaltsdeponi i Molde
Øvingsområde for Molde brann- og redningstjeneste, lager for kommunen og deponi for brukt asfalt og overskuddsmasser fra egne anlegg.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Oppgradering av vei og teknisk infrastruktur i Herøy
Veg (ca. 630 m). Fortau (ca. 630 m). Parkeringsplassar (to parkeringsområder). VA-anlegg: vatn, spillvatn, pumpeleidning for spillvatn og overvatn/drenering. Anna tekniske anlegg: El, fiber, tele og gatelys. Avkøyrsler. Massetransport, fyllingsarbeid, riving/sanering. Muringsarbeid. Betongkonstruksjonar og armering. Kantstein, rekkverk, fundament til rekkverk. Plastring, og tilpassing mot bru. Leidningsarrangement under bru. Montering av komplett prefabrikkert pumpestasjon og slamavskiljar. Arbeid i sjø: naudoverlaup frå pumpestasjon/slamavskiljar (sjøleidning).
Nybygg av sorteringshall for avfall i Molde
Bygget består av en sorteringshall, med et fotavtrykk på ca. 3380 m2 BTA.
Nytt varme- og ventilasjonsanlegg i eksisterende lagerbygg på Hagelin
Bygningsmessigearbeider riving av vegger/nye vegger (tilbygg:aggregatrom) etc, sanitøranlegg/varmeanlegg utskiftninger og nytt, luftbehandlingsanlegg, elkraft, nytt automatiseringsanlegg, tele og data (IKT-rom) samt vvs-installasjoner.
Ombygging av garderober i verkstedbygg i Aure
Aure kommune skal bygge om garderoberom i verkstedbygget ved Aurdalsveien. Arbeidene omfatter rivingsarbeider, bygningsmessige arbeider, innvendige VVS-arbeider og elektrotekniske arbeider. Utskifting av vinduer og innkledning av vindusåpninger i fasade. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg.
Etablering av pumpestasjon for avløp i Herøy kommune
Fellesutlysning for: Nørvågen pumpestasjon og Bø pumpestasjon.
Etablering av to stk komplette spillvannspumpestasjoner i Haram kommune
I forbindelse med nye spillvannsledninger og sjøledninger i Søvika.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: