Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (1)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (3)
Hareid (1)
Herøy (3)
Molde (3)
Rauma (0)
Sande (0)
Smøla (0)
Stranda (2)
Sula (0)
Sunndal (3)
Surnadal (1)
Sykkylven (0)
Tingvoll (0)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (2)
Ålesund (4)
Ørsta (1)
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Harøy i Hustadvika, trinn 1
Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk.
Nybygg av vannverk og etablering av reservevannkilde i Volda
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk.
Oppgradering av rentvannsbasseng i vannverk i Ørsta
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk. 6-7 måneders byggetid.
Etablering av nytt industribygg i Årødalen, Molde
Opparbeidelse av infrastruktur pågår på separat prosjekt.
Oppgradering av vei og teknisk infrastruktur i Herøy
Veg (ca. 630 m). Fortau (ca. 630 m). Parkeringsplassar (to parkeringsområder). VA-anlegg: vatn, spillvatn, pumpeleidning for spillvatn og overvatn/drenering. Anna tekniske anlegg: El, fiber, tele og gatelys. Avkøyrsler. Massetransport, fyllingsarbeid, riving/sanering. Muringsarbeid. Betongkonstruksjonar og armering. Kantstein, rekkverk, fundament til rekkverk. Plastring, og tilpassing mot bru. Leidningsarrangement under bru. Montering av komplett prefabrikkert pumpestasjon og slamavskiljar. Arbeid i sjø: naudoverlaup frå pumpestasjon/slamavskiljar (sjøleidning).
Nybygg av sorteringshall for avfall i Molde
Bygget består av en sorteringshall, med et fotavtrykk på ca. 3380 m2 BTA.
Nytt varme- og ventilasjonsanlegg i eksisterende lagerbygg på Hagelin i Kristiansund
Bygningsmessigearbeider riving av vegger/nye vegger (tilbygg:aggregatrom) etc, sanitøranlegg/varmeanlegg utskiftninger og nytt, luftbehandlingsanlegg, elkraft, nytt automatiseringsanlegg, tele og data (IKT-rom) samt vvs-installasjoner.
Rehabilitering av forskningsstasjon på Sunndalsøra, fase 2
Skal etableres 20 stycken nye ras-anlegg.
Ombygging av garderober i verkstedbygg i Aure
Aure kommune skal bygge om garderoberom i verkstedbygget ved Aurdalsveien. Arbeidene omfatter rivingsarbeider, bygningsmessige arbeider, innvendige VVS-arbeider og elektrotekniske arbeider. Utskifting av vinduer og innkledning av vindusåpninger i fasade. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg.
Etablering av pumpestasjon for avløp i Herøy kommune
Fellesutlysning for: Nørvågen pumpestasjon og Bø pumpestasjon.
Oppgradering av pumpestasjon ved samfunnshus i Gjemnes
I kjeller Batnfjord samfunnshus er plassert pumpekum for spillvann som betjener Samfunnshuset inkl. svømmehall. Dette er et anlegg som ble bygget i 1972 og har vært meget driftssikkert. Slik anlegget er bygget er det lite servicevennlig og tilfredsstiller ikke dagens krav til HMS. Pumpekummen beholdes, men pumpene skal nå monteres «tørrstilt» plasser på eksisterende dekke over kummen. Det ønskes nå tørrstilte pumper. Det mest aktuelle er at disse plasseres i eget overbygg på eksisterende dekke over nåværende pumpekum.
Brannvurdering ved kommunale bygninger i Gjemnes
Fellesutlysning for: Solsida barnehage, Batnfjord samfunnshus, Gjemnes sjukeheim, Gjemnes driftsbygg, Gjemnes kommune, Hjorten og Gjemneshallen samt opsjon for Bergsøy barnehage og Heggem allakt. hus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: