Byggenorges Forretningskilde!

Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden)
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
E10 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, Hålogalandsvegen, forberedende arbeider
Flytting av høyspentlinjer, strømforsyning, særskilt granskning av kulturminner og grunnerverv.
Rassikring/ny tunnel på E6 Kvænangsfjellet sør i Nordreisa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 30m. Skredfaktor middels.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Antall kilometer: ca 54 km. Spenningsnivå: 420 kV. Stasjoner: Hyggevatn og Skaidi stasjon må utvides med 420 kV transformering. Kommuner som berøres: Kvalsund og Hammerfest kommuner (sammenslått fra 2021).
Fornyelse av bru, E6 Voulmasjok i Porsanger
Ca 2 km. Det er satt av midler til ny bru fordelt på årene 2020 og 2021 i Handlingsprogrammet.
Skredoverbygg med radarvarsling på Fylkesveg 868 i Lyngen
Skredoverbygg med radarvarsling (inkl omkjøringsvei). Oppdragsgiver vil som opsjon kunne forlenge avtalen med 35 måneder fra 15. nov. 2025 - 15. jun. 2030, slik at varigheten på avtalen totalt vil kunne bli 67 måneder.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Etablering av 3 stk. passasjerbruer på Tromsø Lufthavn
3 stk. passasjerbruer til gate 18-20. Leveransen består av fast del fra terminalbygg og til fastpunkt samt bevegelig del fra fastpunkt og ut til flykropp.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Bardufoss-Finnfjordbotn
Melding med forslag til konsekvensutredning ligger til behandling hos NVE. 32 km ledning. To alternative traseer. Planlegger å skifte ut den eldste av de to eksisterende linjene (byggeår 1962) men en ny 132 kV kraftledning med overføringskapasitet på 329 FeAl. Mastene bygges av brunfarget komposittmateriale eller som limtremaster med en høyde på 16-25 meter. Kraftledningen vil berøre kommunene Målselv, Sørreisa og Lenvik. Avhengig av trase som velges så ligger ca 10 km i Målselv kommune, ca 20 km i Sørreisa kmmune og 2 km i Lenvik kommune. Det antas at byggingen vil gå over en periode på ca 12-18 månader. Kostnad er ukjent.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Finnfjordbotn– Silsand
8,2 km lang 132 kV kraftledning mellom Finnfjordbotn og Silsand transformatorstasjoner i Senja kommune. Kraftledningen skal erstatte dagens 8,7 km lange 66 kV kraftledning på samme strekning. Denne skal rives når den nye kraftledningen er satt i drift.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Nybygg av bypark i Harstadhamn i Harstad kommune
Det skal etableres benker, grill og kunstverk, ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen. Utbyggingsavtaler er inngått med Per Strand Eiendom, HSI/BoNord og Holstneset Eiendom.
Nybygg av småbåthavn og camping i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn og camping innenfor planområdet.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Rassikring/utflytting av veg og støtteforbygninger på Fylkesveg 889 Skipsbukta I i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 130m. I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Nybygg av energisentral i Tromsø
Ombygging av 5 kommunale bygg på tilsammen ca. 13.000 m2, fra el-varme til vannbåren varme, inngår også. Se prosjekt Kroken ungdomsskole, Kroken barneskole, Kroken barnehage, Kroken idrettshall og Kroken Helsesenter.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Etablering av vannledning til nytt boligfelt m.m på Norheim i Tromsø
Det skal legges en Ø315 vannledning på strekningen fra rett nedenfor Barduvegen helt ned til nytt boligfelt på Norheim. Dette er et tiltak for å oppnå tosidig forsyning til nytt boligfelt, og med denne utvidelsen følger også noen tiltak tilknyttet Hansmarkvegen, Nordpolvegen, forsyning til Vangberg gravlund og Elverhøy kirke. Troms Kraft har med grøft og 2x160 trekkerør i store deler av traseen. Dette medfører samarbeid og koordinering med dem. Hele hovedtraseen er på ca. 810 meter, i tillegg til stikktraseer inn mot Hansmarkvegen og Nordpolvegen. Det skal anlegges ny reduksjonskum i Hansmarkvegen som skal redusere vanntrykket inn i Hansmarkvegen og ned til Nordpolvegen i en Ø160 vannledning. Denne reduksjonskummen med tilhørende armatur og deler tiltransporteres av Tromsø Kommune.
Nybygg av bru samt bygging og fjerning av omkjøringsvei på Fylkesveg 7768 Tromsø
Bygging av ny plasstøpt platebru med 6,4 meter spenn. Ca. 150 meter omkjøringsvei. Trafikkavvikling, inkludert sikring av arbeidsstedet.
Etablering av bredbåndsnett i Tana kommune
Fellesutlysning for områder i Lebesby og Tana kommuner.
Nybygg av sykkel/gangvei og vannledning i Nesseby
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av golfbane i Sørvik/Halsebø, trinn 1
Totalt 600 daa på trinn 1 og trinn 2 sammen.
Etablering av bredbånd i Målselv kommune i Indre Troms
Totalkostnad for utbygging i Målselv kommune: 30 Mnok.
Etablering av bredbånd i Målselv kommune i Indre Troms
Totalkostnad for utbygging i Målselv kommune: 30 Mnok. Strekningen Rundhaug - Øverbygd.
Etablering av infrastruktur for hyttefelt i Senja kommune
Planområdets areal Ca. 107,5 daa. Byggeområdets areal Ca. 56 daa.
Legging av ny vannledning mellom vannbehandlingsanlegg i Dyfjordbotn og Dyfjord i Lebesby kommune
Prosjektet omfatter legging av ny vannledning mellom vannbehandlingsanlegg i Dyfjordbotn og Dyfjord, total traselengde ca 950 m. Ledningen legges langs fylkeveien i grunn grøft, i preisolert utføres med varmekabel. - Preisolert vannledning DN200/315 mm PE SDR11 med varmekabel, lengde ca. 850 m. - Vannledning DN200 PE100 SDR 11, lengde ca. 100 m. - 2 stk prefarbrikkerte vannkummer i betong, DN 1400 mm. - 2 stk luftekummer med nedgravde armaturerer. - Elektrotekniske arbeider for løsning med varmekabler mv.
Infrastruktur for boligområde i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet skal klargjøres for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning. Tilknyttes i sørlige delen av Alkeveien og går østover gjennom feltet og til den tilsluttes ed gangvei. vann og spillvannsledning tilkobles eksisterend VA-nett i kummer. vegbelysning og skap etableres.
Nybygg av allmenningskai på Ringskjærmoloen i Gamvik kommune
Bygging av ei ny kai i betong med 12 m kaifront. Kaia utvides med to dykdalber, en til hver side, og 2 fortøyningsarrangement på land. Den nye kaia skal etableres på samme sted ytterst på Ringskjærmoloen.
Nybygg av gravlund i Nordreisa
80 daa. Gravlunden skal tilsammen inneha ca. 1150 nye gravplasser. Gravfeltene skal tilrettelegges for kistegraver, urnegraver, og et gravfelt for andre trosretninger. Gnr/bnr: 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 12/28, 12/30, 13/5 og 13/119.
Forberedende arbeider i forbindelse med bygging av renseanlegg på Varangerbotn i Nesseby kommune
Entreprise 1A omfatter etablering av nytt VA-/røranlegg, elektro og veianlegg tilknyttetutbyggingen av nytt avløpsrenseanlegg. Entreprisen omfatter også renovering av eksisterende vann- og avløpsanlegg tilknyttet områdene Soltunveien og Tangnesveien.
Etablering av trappe i Lyngen kommune
Første del av trappa vil være en gruslagt og drenert sti på ca 700 meter.
Rassikring på E6 Bikkavollen i Storjord
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 150m. Skredfaktor middels.
Rassikring på E6 Kløvenstein i Storjord
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 245m. Skredfaktor middels.
Rassikring på E6 Vassbergan i Storjord
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 610m. Skredfaktor middels.
Bredbåndsutbygging i Harstad kommune
Fellesutlysning for områder i: Harstad, Ibestad, Målselv og Storfjord kommuner.
Etablering av bredbånd på nordsiden av Varangerfjorden i Nesseby kommune
Delkontrakt 4 Nesseby: 2 prosjekt på nordsiden av Varangerfjorden, 1 på sørsiden.
Etablering av bredbånd på sørsiden av Varangerfjorden i Nesseby kommune
Delkontrakt 4 Nesseby: 2 prosjekt på nordsiden av Varangerfjorden, 1 på sørsiden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: