Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Trøndelag fylke

E6, ny veg Ranheim-Åsen, parsell Kvithammar-Åsen
19 km. Ny firefelts motorvei. Den firefelts motorveien vil gå fra Kvithammar og nordøstover gjennom Forbordsfjellet via Langsteindalen til kommunegrensen mellom Stjørdal og Levanger. Den nye traséen inneholder blant annet en 6,1 km lang tunnel gjennom Forbordsfjellet, bro over Vollselva og Nordlandsbanen, dagsone i Langsteindalen og ombygging av eksisterende kryss på Kvithammar.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Utvidelse av biogassanlegg på Skogn, trinn 2
Verdens største LBG-produksjonsanlegg. <<Multifuel>>. Utvidelsen blir utført i 2 trinn. 3.500 tonn biodrivstoff på Skogn og ytterligere 6.500 tonn på Skogn II, med en total investering anslått til 70 millioner Euro. Skal bygges lengst ut på Fiborgtangen i Skogn, der en del landmasse skal utvides i havet for å posisjonere de to prosjektene.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av tunnel og veg langs Fylkesveg 6312 i Roan i Åfjord
Beskelandstunnelen starter i Hellfjord og blir ca. 1100 meter lang. Roantunnelen starter i Beskelandsfjorden og blir ca. 1350 meter lang. Mellom tunnelene blir det ny veg, og et kryss der skal sikre adkomst til fastboende og hyttefolk ved Beskelandsfjorden.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Trondheim, trinn 3-12
Totalt skal det bygges 1500 boliger+ næring i området. Blir utført i 12 byggetrinn.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Ny omformersentral i Hell
Trønder- og Meråkerbanen elektrifisering.
Nybygg og oppgradering av veg på Fv 17 Dyrstad-Østvik i Steinkjer
Ca 3,7 km ny fylkesveg. 17. Rekkverk: Gjerde AS.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nytt lokk over Leangen stasjonsomåde
En mulighetsstudie er igangsatt for å se på alternative løsninger.
Nybygg av infrastruktur og travbane på Fannrem i Orkdal
Midt-Norge Travbane er delt inn i tre delprosjekter: infrastruktur/travbane, hovedbygg og stall/servicebygg. Total budsjett for infrastruktur/travbane, hovedbygg og stall/servicebygg er 287 Mnok.
Etablerng av skiløype i Klæbu
Følgende eiendommer omfattes av planområdet: gnr/bnr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/3/1, 37/3/3, 37/66, 37/67, 37/68 og 1925/4 (veg).
Utskiftning av betongplattform AWACS på flystasjon i Ørland
Flyoppstillingsplassen for AWACS ved Ørland flystasjon skal restaureres. Prosjektets omfang primært skal dekke restaurering (utskiftning) av betongstein-delen av oppstillingsplassen. Betongdekket er på ca. 30 000 m2. Prosjektets omfang skal dekke utskiftning av betongstein-delen av oppstillingsplassen og legging av betongdekke, nødvendig utskiftning av rør i overvannssystem, samt etablering av punkt for drivstoffylling, strøm, luft som en opsjon.
Etablering av ny E6 fra Fagerhaug til Seierdalsveien i Oppdal og Rennebu kommune
Etablere en ny effektiv og trafikksikker E6 fra Fagerhaug til Seierdalsveien.
Sykkeltiltak langs Riksveg 706 Hovedsykkelrute delstrekning 3 i Trondheim
Ca 730m sykkelveg med fortau. Hovedmengder: - Masseflytting av jord 6000m3. - Forsterkningslag: 4600m3. - Asfaltert Sykkelveg med fortau: ca 5300m2. - Støyskjerm: 650m. - Omlegging fjernvarme: 200m. - KC-peler: 4000m.
Etablering av tursti langs Nidelva i Trondheim
Ca 22 meter lang. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av kraftverk i Melhus
Konsesjon er gitt. 10,00 GWh.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Trondheim, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 boliger+ næring i området. Blir utført i flere byggetrinn. Ca. 130 boenheter i trinn 1.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 755 i Inderøy
2,7 km gs-veg. Omfatter ny gang- og sykkelveg, ny kryssløsning ved Kvistadbakken mot Sund, omlegging av kabler og VA anlegg, støttemurer, nødvendig forskyvning av fylkesveg, gatelys på deler av strekningen etc.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Trondheim, trinn 1
Infrastruktur for ca. 130 boenheter. Totalt skal det bygges 1500 boliger+ næring i området. Blir utført i flere byggetrinn. Gjennomførelsetid: 3-5 måneder.
Nybygg av kaianlegg med molo i Trondheim
Gnr/bnr 413/173, 413/174, 413/142, 413/21, 413/172, 413/110 og 413/119. Ca. 91,3 daa.
Nybygg av høydebasseng og tilkomstvei i Sistranda
Gnr/bnr: 21/61 og 21/1. Planområdet: 13 dekar. Høyde ca 12 meter og en diameter utvendig som er 22,8 meter. Høydebassenget vil ha en kapasitet på 3041 m3.
Ny varmesentral ved videregående skole og kulturhus i Frøya
Det skal bygges ny varmesentral ved det eksisterende naustet nedfor Frøya Videregående skole / Frøya kulturhus for Frøya Kommune. Bygget skal inneholde rom for sjø-varmepumper.
Etablering av vannrenseanlegg i Trondheim
E6 Jaktøya -Klett - Sentervegen.
Plattformtiltak på stasjoner mellom Støren og Steinkjer i Trøndelag
Plattformtiltak på stasjoner på strekningen Støren-Steinkjer.
Opparbeidelse av parkeringsplass og bygging av ny plattform på stasjon på Dovrebanen i Rennebu
Oppgradering av grøntarealer på stasjonsområdet, opparbeidelse av parkeringsplass og bygging av ny plattform.
Ny energistasjon i Trondheim
Trondheim skal redusere klimagassutslippene. For å nå målene er det ønskelig å stimulere til raskt å få på plass en infrastruktur for fornybar energi til transport. Miljøenheten i Trondheim kommune har fått i oppdrag å tilrettelegge for at en energistasjon blir opprettet i byen, med oppstart av anleggsarbeidene innen utgangen av 2019. Det inviteres til en åpen dialogkonferanse for å presentere kommunens tilnærminger til prosjektet, og motta interesserte aktørers innspill til hvordan dette best kan struktureres. Det vil også være mulig å tegne seg for møte 1-til-1 med oppdragsgiver i oppfølgingen av konferansen.
Omlegging av VA-anlegg i Levanger
I forbindelse med omregulering av havneområdet på Levanger, er det behov for omlegging av vann og avløpsanlegget i området. Entreprisen omfatter omlegging av eksisterende trase for avløpspumpeledning inn og ut fra avløpsrenseanlegget, samt ny vannledning for distribusjon og klargjøring til ny bebyggelse på havneområdet. Det er også nødvendig med tilkobling av ny PSP 400 fra renseanlegget til eksisterende DN500 utslippsledning. Dette utføres ved å legge ny DN1200 sjøledning fra utløpskum med overgang til DN500 PE ledning, som igjen skal tilkobles dagens DN500 ved eksisterende. flenseskjøt på ca. kote -10. Anlegget omfatter bla. legging av PSP DN 400, PSP DN 225/DN160, SP1200/500 sjøledning, OV 315/250/200 og VL DN 225/160 fra avløpsrenseanlegget i trase langs Levangerelva, samt klargjøring av bebyggelse på området ved framlegging av VL1/SP/OV. PSP 225 skal tilkobles eksisterende avløpspumpeledning som kommer fra Nesset.
Etablering av overordnet infrastruktur i Leangenbukta, Trondheim
Det skal etableres ny adkomstveg med fortau og GSV på deler av eksisterende veg. - Lengde veg ca 180m + snuhammer. - Kantstein ca 600m - Asfalt 2 lag ca 1600m2 - Belysning stolper/armatur ca 7 stk - Trekkerør for belysning ca 500m - Fjernvarmegrøfter ca 320m - VA Grøfter i løsmasser ca 1400m - VA grøfter i fjell ca 290m - Drensgrøfter ca 180m - Grøft for avfallssug ca 500m - Vannledninger ca 1050m - Spillvannsledninger ca 670m - Overvannsledninger ca 970m - Vannkummer 12 stk - Spillvannskummer 13 stk - Overvannskummer 17 stk - Sandfangkummer/hjelpesluk 11 stk - Fjernvarmekummer 5 stk Arbeidene med etablering av offentlig adkomstveg og annen infrastruktur inn til området vil medføre at prosjektet også omfatter graving på omkringliggende gårds‐ og bruksnummer rundt Haakon VII’s gate 14 (gnr./bnr. 412/1, 412/281, 412/289 og 412/361).
Nybygg av høydebasseng i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oparbeidelse av offentlig infrastruktur mm i Trondheim
Arbeidene i Stjørdalsvegen omfatter Veg, VA, EL, høyspentkabler, avfallsug og omlegging av Fjernvarme. Eks. Infrastruktur i Stjørdalsvegen skal saneres og omlegges for og gi tilgang til utbygging av delfeltene B4 og B5. Tilkoblingspunkter for infrastruktur i grunn vil være i endepunktet på tidligere utførte entrepriser i Stjørdalsvegen. Entreprisen er inndelt i 3 hovedområder. Ladebekken Fase 1: Etablering av nye VA-ledninger fra Stjørdalsvegen ned til eks. ledningsnett i Ladebekken. Stjørdalsvegen - Fase 2: Opparbeiding av ny veg med gang og sykkelveg med øvrig infrastruktur i grunn. Ladebekken Nord Fase 3: Etablering ny vannledning langs utbyggingsområde, B4 frem til etablert tilkoblingskum i gangveg.
Nybygg av fortau i Trondheim
Etablere fortau langs Lundvegen i strekningen som går fra Ringvålvegen til kryss mellom Lundvegen og Nertrøa/Jørgen Hegstads veg. I tillegg skal det etableres to kantstopp bussholdeplasser i krysset. Halvparten av kjørebane fra fra krysset til Ringvålvegen skal også asfalteres.
Etablering av ny hovedvannledning fra Tavlåa til Spillumstranda i Namsos, etappe 3
Utskifting av hovedvannledningen fra dammen i Tavlåa og ned til vannbehandlingsanlegget. Totalt en rørstrekning på over 4 km. Rørstrekningene gjennomføres i 3 etapper.
Etablering av ny sjøledning i Risvika i Ørland kommune
Planlegging og legging av ny sjøledning i Risvika for å forbedre vannforsyningen i sørdelen av Nes.
Nybygg av støyskjerm og utvidelse av fortau langs Fylkesveg 6664 i Trondheim
- Fjerning av trær/vegetasjon/støttemur/gjerde/gammel støyskjerm - Bygging av ca.220m støyskjerm (skal benyttes materialer av tre, glass, betong og stålsøyler) - Setting av ca. 240m kantstein - Utvidelse av ca. 240m fortau - Planting av trær - Asfaltering - Belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: