Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (6)
Bokn (0)
Eigersund (5)
Gjesdal (14)
Haugesund (6)
Hjelmeland (13)
(7)
Karmøy (11)
Klepp (5)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (2)
Sandnes (38)
Sauda (6)
Sokndal (4)
Sola (9)
Stavanger (34)
Strand (8)
Suldal (10)
Time (6)
Tysvær (6)
Utsira (1)
E39 Rogfast, E04 hovedtunnel nord
10,6 km hovedveg, 1 525 m andre veger, 59m bru, 9 500 m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 1
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Masseutskifting og etablering av nytt VA-anlegg m.m i Haugesund kommune
Omfang av arbeidet blir å fjerne forurensing i grunnen, sortere ut avfall fra tidligere fyllplass. Etablere nytt VA-anlegg for hele området. Forespørselen vil også omfatte et parkeringsanlegg.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Etablering av gang- og sykkelveg m.m. langs Fv. 4600 (tidligere Fv. 478) i Sandnes
Rogaland fylkeskommune i samråd med Randaberg kommune vil med fysiske tiltak øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og forbedre bymiljøet langs Fv 4600 Torvmyrveien. Tiltakene er en del av Bymiljøpakken. På strekningen skal det prosjekteres og bygges ca. 520m med dansk sykkelløsning (enveisregulert sykkelveg), ca. 300m med ensidig kombinert gang- og sykkelveg og ca. 150m tosidig sykkelfelt og ensidig fortau.
Opparbeidelse av VVA og omlegging av kulvert i Sandnes
VA Materiell: Brødrene Dahl. Granitt: Tegl og Granitt. Steinløing: Helleberg maskin. Tetthetsprøving: JTR. Sikringsarbeide: Systemsikring. Gjeder: Systemsikring. Porter: Systemsikring.
Nybygg av styringsbasseng og ventilkammer i forbindelse med ny hovedvannledning Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger
Entreprise E12 omfatter: Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Etablering av fortau i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i bydel Hundvåg i Stavanger
Infrastruktur for 67 boenheter. Tomtens areal er på ca 12 700 m2. Deler av anlegget skal etableres over 2 p-kjellere som ligger under terreng. I arbeidet inngår adkomst til 2 p-kjellere og tun/ bilfrie adkomstveier til boliger. Det skal legges infrastruktur for vannforsyning, spillvann og overvann samt kabler og belysning inn i feltet. Det skal etableres 3 sandlek og 2 kvartalslekeplasser samt grønn infrastruktur. Tomtearbeider er med som en opsjon. Mengdene ved tomtearbeider er noe usikre da tomteplaner ikke er utarbeidet. Mengdene vil være regulerbare, men prisen på mengdeenhet er fast. Entreprenør har prosjektansvar for eget arbeid inne på tomtene. Det er en forutsetning at tomtearbeid, der flere entreprenører jobber inn på anlegget samtidig, vil komme i gang før VVA anlegget er ferdigstilt. Entreprenøren for VVA anlegget må hensynta dette ved prisingen. Adkomstvei, fordrøyning og overordnet va-nett etableres i en annen entreprise i regi av Stavanger kommune.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for cirka 50 boenheter.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Opparbeidelse av VVA i forbindelse med utviklingen av Rådhusmarka i Sandnes kommune
Gnr/Bnr 40/59, 40/101 m.fl. Følgende arbeider vil inngå i entreprisen: - Trafikkavvikling. - Vannhåndtering og midlertidigheter. - Markryddig, rensk og massetransporter. - Grunnarbeider. - VA-anlegg. - Veganlegg. - Grøntanlegg. - Fjernvarme. - Opsjon på lavutslippsanlegg.
Nybygg av ventilkammer i Engjelsvåg
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Kvernaland
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Lona
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Røyneberg
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Soma
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Todneim
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Fanggjerder på Fv 45 Rage (Ragsvatnet) i Gjesdal
Høyt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Opparbeidelse av park og grøntområder i Sandnes kommune
Oppdragsgiver skal ha opsjon på videre arbeid på grøntområder i parken – byggetrinn B. Oppstart byggeplass og ferdigstillelse av byggetrinn B (opsjon) skal være i henhold til omforent fremdriftsplan.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Etablering av gang- og sykkelvei i Sandnes
Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei.
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476/4516 i Rogaland fylkeskommune
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476 Heigreveien x Fv. 4516 Asheimveien x Foren. Kryssene Heigreveien-Asheimveien og Heigreveien-Foren består i dag av to kryss med hvert sitt venstresvingefelt. Dette resulterer i mange trafikkuhell og farlige situasjoner.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 120 boenheter.
Etablering av infrastruktur av flerbolighus i Gjesdal
GNR/BNR: 5/4, 9, 10, 34, 46, 56, 58 mfl
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Ny aktivitetspark i Bryne
70 mål. Det kan blant annet gi byen en ny frukthage og en egen hundeluftegård.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Mindre utbedringstiltak for sykkel på Riksveg 44 i Stavanger
Hovedsykkelruten krysser i dag Leiteveien i plan. Prosjektet skal føre sykkelruten under kjørebru Leiteveien for å gi syklende bedre sikkerhet og fremkommelighet.
Nybygg av gang-/sykkelbru i Sauda
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Bredbåndssamband for Stavanger og Sandnes kommune
Felles utlysning for Stavanger og Sandnes kommune.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 44 i Hå kommune
Det skal bygges gang og sykkelveg langs Fv. 44 fra Bogsdalsvegen i retning Ogna til eksisterende gang og sykkelvei. Strekningen ca 500 m pluss det skal etableres 150 m med kabelgrøft og lysmaster mellom eksisterende gs-veg og Fv 44 sør mot Ogna.
Etablering av VA-ledning i Sandnes kommune
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 1 – Usken VA-ledning: Etablering av pumpestasjon ved Usken kai, Sandnes kommune innreder pumpestasjonen i egen regi. Etablering av vannledning og spillvannsledning mellom Usken pumpestasjon og utvendig vannkum og innløpskum ved Riskastrand avløpspumpestasjon (sjøledning). Opsjon – Usken fiber: Som opsjon er det behov for opparbeidelse av fiberledning mellom tilkoblingspunkt på Kyrkjevollen og frem til avslutning på Usken.
Utbygging av bredbånd på Hellandsbygd i Sauda kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.
Etablering av hovedvannledning mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt i Bjerkreim
Prosjektet omfatter hovedvannledning med dimensjon 225 mm mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt. Over vannledningen skal det anlegges en gruset tursti/gangvei.
Etablering av fortau i Stavanger kommune
Etablering av fortau langs Vikevågveien - fra sykehjemmet til butikken. Det skal også etableres flere natursteinsmurer langs fortauet. Lyse Lux skal bidra med ny belysning. Lyse Elnett skal også være med på fellesføringen med ny høyspentkabel langs hele strekket.
Utbygging av bredbånd i Sokndal kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: