Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Agder fylke

Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utbedring av Rv 41/Rv 451 mellom Timenes og Kjevik lufthavn
Del av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 3-5
Reguleringsplan er godkjent. Ca 500 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Mandal
Ca 1000 daa. Infrastruktur for ca 700-900 stk boliger. Felt B2.
Ny gang og sykkelvei, Timenes-Hamresanden
Ca 3000 meter. Samferdselspakke Kristiansand.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Fv 405 Veråsvegen-Monreset, nybygg av gang og sykkelveg
2500m. ÅDT 250. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Fv 405 Bruvegen-Nesvegen, sykkelfelt med gang og sykkelveg
2400m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Grovane-Kile, ny turveg
25000m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Bruvegen-Snømyr, sykkelfelt med fortau mm
1850m. ÅDT Fv 405; 9730, Fv 453; 2800. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Ny 132 kV-kabel i Sirdal kommune
Fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon. 4,6 km lang.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg ca 200-300 m2. 21 MW. Hører sammen med Langevatn og Nåvatn tunnel. Start og kostnad er ukjent.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 1
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 104 boliger.
Infrastruktur for kjølevann til Eyde Energipark i Arendal
Kjølevannsbehov på 500 m3/t, som tilsvarer 139 l/s. Kjølevann skal hentes fra ca 50 m dyp i Tromøysund.
Nybygg av høydebasseng på Solbergåsen i Grimstad
Grimstad kommune har behov for å utvide kapasiteten til høydebassenget ved Solbergåsen. Kontraktsarbeidet er hovedsakelig plasstøpte betongarbeider, men også arbeider knyttet til vannrørledninger og øvrige bygningsarbeider inngår. Det skal bygges et plasstøpt basseng med ett kammer. Videre omfatter prosjektet utvidelse av dagens ventilkammer, samt etablering av nytt rørarrangement for både nytt og eksisterende basseng.
Etablering og rehabilitering av vannledninger i Kristiansand
Tilførselsledningen er gammel og kapasiteten er begrenset. Ledningen er avgjørende for å sikre vannforsyningen til området. For å sikre forsyningen er det planlagt å etablere tosidig forsyning. I etterkant må også den eksisterende forsyningsledningen rehabiliteres.
Rassikring/rensk, sikring og faggjerde på E39 Siratunnel-Gjeilentunnel i Flekkefjord
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Fv 405 Grovane-Drivenes, ny turveg
1600m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Skolevegen-Auravegen, sykkelfelt med gang og sykkelveg
1000m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av fortau i Songdalen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av ladestasjoner på E39 mellom Kristiansand-Ålgård
Pilotprosjekt. 15 ladestasjoner på 17 mil.
Etablering av ny vannledning ut fra vannverk i Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune ønsker å forsterke kapasiteten på vannledning ut fra Evje vannverk ved å legge ny vannledning ut fra vannverket og tilkoble denne på eksisterende vannledning. Eksisterende vannledning skal beholdes som en reserveløsning og slik at vannledningene da kan brukes uavhengig av hverandre.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Nybygg av høydebasseng i Tonstad
Byggetips. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av avløpsledning og pumpe Kvæven-Hovland
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Skal planlegges i 2016. Start og kostnad er ukjent.
Utvidelse av deponi i Mandal
Prosjektet er oppdelt i fire deler: Del 1- Sprengning av fjellkile og klargjøring for bunntetning Nord. De 2- Bunntetning av fjellkile Nord. Del 3- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Frem til eksisterende driftsvei. Del 4- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Over driftsvei og frem mot gammelt deponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: