Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ullensaker

Driftskontrakt for vedlikehold av vegnettet, riks- og europaveger i Oslo/Viken 2021-2026, 9104
Gjelder veger E6, E16, E18, Rv4, Rv22, Rv150, Rv159, Rv162, Rv 163, Rv 191 og Rv226. Utstrekn. i km - ca. 293. Tillegg gs-veg - ca. 105.
Nybygg av vei, gang- og sykkelvei m.m. i Ullensaker
Samarbeidsprosjekt i sammenheng med boligutvikling på Jessheim.
Nybygg av veikryss V23 ved Gardermoen Næringspark
Rundkjøring, ca. 500 meter ombygging fylkesveg, gang- og sykkelveg samt nytt vann- og avløpsanlegg ved det nye sykehuset til LHL.
Nybygg av GSV langs Sørbakkvegen i Ullensaker
Kontraktsarbeidet omfatter opparbeidelse av Sørbekkvegen med fortau, fra kryss mot Mogreinvegen tom. kryss mot Steinerudvegen hvor fortauet kobles til eksisterende fortau, en strekning på ca. 640 meter. I tilknytning til arbeidet med etablering av fortau vil det blant annet også måtte etableres nødvendige støttemurer mot sideterreng. Det er antatt et behov for 5 stk. murer, henholdsvis utført som 4 murer med betongelementer og 1 gabion mur (evt natursteinsmur). Videre skal det etableres nytt belysningsanlegg med tilhørende omkoblinger og omlegginger, samt nye sandfang, og høydejustering av eksisterende kummer i tilpasning til nytt fortau. Gjerder mot eksisterende eiendommer som berøres skal søkes bevart eller erstattes. Generelt anses prosjektet å medføre mindre inngripen i eksisterende terreng, med unntak av graving tett på eksisterende høyspentmast i profil 400, med samtidig etablering av mur.
Oppgradering av overvannsystem i Ullensaker
Aktuelle tiltak kan være oppdemming (utjevning/fordrøyning) og etablering av flomdempende permanente vannspeil.
Forsterkning/rehabilitering av vannforsyning til Kløfta i Ullensaker
Ca. 430 meter med vannledning skal rehabiliteres. Omtrent 100 meter består av PVC og 330 meter består av asbestsement (AAS). Prosjektet forventes igangsatt så raskt som mulig, da dette er annen gangs utlysning.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: