Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Gran

Ny 3-felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt i Gran, Riksveg 4 Hadeland etappe 2
3,8 km. Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Utbedring av landarealer ved Fs 2336 Randsfjordsambandet i Gran
Entreprisekostnad 20-25 mill. kr. Horn ferjeleie: -- Oppføring av nytt teknisk bygg og slipp Horn -- Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Horn -- Utskifting av kjørebru -- Mudring ved Horn ferjeleie -- Kollektivsnuplass Tangen ferjeleie: -- Oppføring av nytt teknisk bygg Tangen -- Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Tangen -- Utskifting av kjørebru -- Mudring ved Tangen ferjeleie -- Ny fortøyning -- Forberedelse til bobleanlegg - Anleggsområde: -- Kaiområdet Horn ligger ved fylkesvei 34 S3D1 m10945. -- Kaiområdet Tangen ligger ved fylkesvei 245 S3D1 m12252.
Etablering av offentlig vann- og avløpsnett og høydebasseng i Gran kommune
Ca. 1500 meter grøfter vann-, avløp- og/eller overvannsledninger. Etablering av 17 kumgrupper. Høydebasseng og trykkøker for vann.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Nord- Aurdal, Gjøvik og Gran.
Trafikksikkerhetstiltak ved Jaren skole
Ombygging av eksisterende droppsone ved Jaren skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: