Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (3)
Dovre (1)
Eidskog (3)
Elverum (19)
Engerdal (2)
Etnedal (1)
Folldal (2)
Gausdal (10)
Gjøvik (10)
Gran (6)
Grue (1)
Hamar (27)
Lesja (2)
Lom (0)
Løten (5)
Nord-Fron (6)
Nord-Odal (5)
Os (0)
Rendalen (7)
Ringebu (10)
Ringsaker (11)
Sel (5)
Skjåk (0)
Stange (11)
Sør-Fron (5)
Sør-Odal (8)
Tolga (4)
Trysil (4)
Tynset (7)
Vang (0)
Vågå (3)
Åmot (2)
Åsnes (1)
Øyer (1)
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nytt krabbefelt på E136 Stuguflaten - Rødstøl
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utført 2020-2023.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg i Tynset
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen og Solørbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm Rørosbanen går fra Hamar til Støren via Elverum. Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal K04
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Driftskontrakt for vedlikehold av vegnettet, riks- og europaveger i Viken og Innlandet 2021-2026, 9102
Gjelder veger E16, Rv7 og Rv52. Utstrekn. i km - ca. 443. Tillegg gs-veg - ca. 71.
Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr i Innlandet fylkeskommune
Rammeavtale for anskaffelse, installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans inkl. datterselskaper. Fellesutlysning for: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Total kostnad: 150 mnok.
Flomsikring fra oppstrøms Skåbuvegen og nedover til oppstrøms Sundheimsvegen i Vinstra
Denne entreprisen (E02) omfatter Del 2, midterste del av tiltaksstrekningen, fra oppstrøms Skåbuvegen og nedover til oppstrøms Sundheimsvegen.
Nybygg av bru på riksveg 3 i Tynset
Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Tiltaket er å bygge ny bru, med tilstøtende veg.
Ny sykkelveg med fortau på Fv 213 Åretta elv-Storgata i Lillehammer
600m. I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Utbedring av landarealer ved Fs 2336 Randsfjordsambandet i Gran
Entreprisekostnad 20-25 mill. kr. Horn ferjeleie: -- Oppføring av nytt teknisk bygg og slipp Horn -- Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Horn -- Utskifting av kjørebru -- Mudring ved Horn ferjeleie -- Kollektivsnuplass Tangen ferjeleie: -- Oppføring av nytt teknisk bygg Tangen -- Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Tangen -- Utskifting av kjørebru -- Mudring ved Tangen ferjeleie -- Ny fortøyning -- Forberedelse til bobleanlegg - Anleggsområde: -- Kaiområdet Horn ligger ved fylkesvei 34 S3D1 m10945. -- Kaiområdet Tangen ligger ved fylkesvei 245 S3D1 m12252.
Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet, utskifting av bruer mm
Opprusting av gammel rv.3/25, utskifting av to bruer (Fura bru i Løten og Terningåa østre bru i Elverum) og bygging av rundkjøring m.m
Utbedring av forfall på Fv 24 Sand-Bruvoll i Nord-Odal
6940 m. ÅDT 3150. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Oppgradering av riksveg i Stor-Elvdal
6 km. Utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord.
Forbedrende arbeider i forbindelse med utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Storhove-Øyer
Riving og sanering av innløste eiendommer Montering av viltgjerde. Avskoging Arbeider langs jernbane
Utbedring av rundkjøring på Riksveg 15 i Vågå
600m. I Handlingsprogram 2018-2023.
Oppgradering av VA-ledninger i Ringebu kommune
Det skal legges ny vannledning og noe avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er å sikre drikkevannsforsyning til Ringebu. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning av spredt avløp i randsoner. Ny trykkøker i Grådalshaugen høydebasseng er inkludert i prosjektet. Deler av prosjektområdet er uten vann- og avløpsnett, og deler av prosjektområdet har eksisterende vann- og avløpsnett.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Aluvegen - Måsåbekkvegen.
Langsgående vegoppmerking samt fresing for vegoppmerking i Innlandet 2021-2025
Byggherre og entreprenør har gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.
Utbedring av Fv 21 Akershus grense-Skotterud
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Utbedring av vei i Brumunddal
Formålet med planen er å legge til rette for en sikrere og mer trafikksikker vei.
Nybygg av vann-og avløpsledning i Øystre Slidre kommune
VA-anlegget består av en ledningstrasé med lengde på 360 meter.
Nybygg av bru på Riksvei 3 i Rendalen
Dagens bru skal skiftes ut med ny bru i eksisterende trasé. Felles utlysning for Tingstadbekken bru, Kiva bru og Hanestad bru, totalt ca 42,8 mill.kr.
Nybygg av bru på Riksvei 3 i Rendalen
Gamle bruplate skal river og fjernes. Ny bru skal bygges oppstrøms for dagens bru. Felles utlysning for Tingstadbekken bru, Kiva bru og Hanestad bru, , totalt ca 42,8 mill.kr.
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene: Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Ringebu, Sel og Sør-Fron.
Asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Etablering av nye VA-ledninger i Øystre Slidre kommune
VA-anlegget består av en ledningstrasé med lengde på ca. 2100 meter.
Oppgradering av miljøgate i Stange sentrum
Stange kommune skal oppgradere miljøgata i Storgata, Stange sentrum mellom Jernbanegata og Kongsvegen, en strekning på ca. 215 m. Oppgraderingen vil bestå av endringer i overflater, materialvalg og fallforhold, beplantning, sideparkeringer, belysning, samt justering av slukplasseringer.
Rehabilitering av badeanlegg samt garderobeanlegg ved skole og flerbrukshus i Folldal kommune
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt om rehabilitering av basseng med garderobeanlegg ved Folldal skole og flerbrukshus.
Ny døgnhvileplass på E16/Rv 2 i Kongsvinger
15 stk plasser. Avtalens omfang har to faser: 1. Fra kontraktsignering og frem til åpning senest 1.10.2021. 2. Fra åpning av plassen og 10 år frem i tid. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1 år, slik at total mulig leieperiode blir 12 år.
Etablering og oppgradering av VA-ledninger i Gausdal kommune
Etablering av nye traseer for vann- og avløpsledninger, som vist på plantegninger. Samlet lengde for kommunale hoved- og grenledninger er ca. 2,8 km. Omtrent halvparten skal utføres i gravde grøfter, mens den andre halvparten skal trekkes inn i eksisterende VA-ledninger.
Utvidelse av massetak i Ljørdalen,Trysil
Det er planlagt med et uttak på inntil 10 000 m3 i året.
Flomsikringstiltak på Follebu i Gausdal kommune
Det planlagte tiltaket omfatter flomsikring av vassdraget Finna fra Heggesvevegen i Follebu sentrum og opp til Follebuhøgda, samt et mindre område ved Volden nærmere utløpet til Gausa. Det nye tverrsnittet i Finna er dimensjonert for en 200-års flom inkl. 40% klimapåslag. Arbeidene omfatter bl.a: - Utskifting av stikkrenner til større dimensjon. - Senking av bekkeløpet på utvalgte partier. - Steinplastring og sikring av ny bekkebunn. - Steinplastring/muring av bekkesider. - Anleggelse av flomvoller. - Etablering av dammer/massebasseng og terskler.
Oppgradering av VA-ledninger i Gausdal kommune
Anskaffelsen omfatter ca. 1450 m VA-ledninger og ca. 1450 m kabelgrøfter. Ny hovedtrase skal bestå av vannledning 250 SJK, spillvannsledning 315 PVC og kabeltrekkerør 3 x 40 DL. På deler av strekningen skal det etableres overvannsledning 160 DV og vannledning 50 PE100. Andre dimensjoner og materialer kan være aktuelt der man skal tilknytte mot eksisterende va-nett. I tillegg skal det etableres en sidetrase på ca. 290 m fra fremtidig trykkøker og frem til eksisterende VA-nett. Denne traseen består av VL 110 PE og SP 200 PVC. Traseen innebefatter kryssing av Skeisvegen ved boring.
Riving og nybygg av bru langs Fv. 255 i Innlandet
Ny bru skal bygges som betong elementbru.
Ombygg og utvidelse av parkeringsplass samt nybygg av ballbinge ved skole i Vestre Toten kommune
Nytt parkeringsareal blir på ca 3000 m². Ballbinge og aktivitetsflate på ca 1150 m² som etableres på eksisterende kunstgressbane.
Etablering av infrastruktur for Svartungen hyttefelt i Totenåsen
Området ligger inntil skogsvannet Store Svartungen. Etablering av 25 nye hyttetomter for selvbyggere. Det er 6 eksisterende hytter på området.
Nybygg av fortau og sykkelfelt på fylkesveg 2388 (tidligere fv. 132) i Gjøvik
Strekningen er på ca 1km. Strekningen går fra Gjøvik stadion/Ludvik Skattums gate og opp til svingen/krysset Øverbyvegen - Prost Bloms gate - Tranbergvegen.
Opparbeidelse til råstoffutvinning på Koppang i Stor-Elvdal
Totalt uttak er forventet til ca. 200.000 pfm3. Uttaket er inndelt i 3 faser hvor det er beregnet at fase 1 utgjør ca. 43 000 pfm3, fase 2 ca. 91 000 pfm3 og fase 3 ca. 62 000 pfm3.
Kollektiv- og fremkommelighetstiltak langs Fylkesveg 213 Fåberggata i Lillehammer
Utbedring av fv. 213 Fåberggata fra Kirkegata til Nordre park, inkludert kryss. Arbeidene består blant annet i ny vegoverbygning, ny kantstein, nytt dekke fortau, nye signalanlegg, nytt lysanlegg, etablering av kantstopp for buss. I tillegg skal det saneres og bygges nytt vann-, avløps-, og overvannssystem for Lillehammer kommune fra Mesnaelva til Hardlandsvegen, inkludert noe arbeider ut i sidevegene.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene Kongsvinger, Sør- Odal, Nord- Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Nord- Aurdal, Gjøvik og Gran.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: