Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Trondheim

Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Ny transformatorstasjon, riving av gammel transformatorstasjon.
Riving av dagens Vestbyen transformatorstasjon, og bygge ny 66(132)/11 kV stasjon på samme tomt.
Nytt lokk over Leangen stasjonsomåde
En mulighetsstudie er igangsatt for å se på alternative løsninger.
Nytt bolig og rekreasjonsområde i Trondheim
Forslaget til områdeplan for Tempe/ Sluppen/ Sorgenfri er Valøyaområdet i foreslått omdisponert til bolig og offentlig friområde/idrettslig aktivitet.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen/Raumabanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av nasjonal steinpark på Østmarkneset i Trondheim
Ca 10 000 m2. Det skal utarbeides et forprosjekt til landskapsplan, med nødvendige tegninger og beskrivelse, som viser en helhetlig plan for Steinparken. Planen skal ivareta utforming av en genuin steinpark med stor formidlingsverdi samtidig som områdets verdifulle rekreasjonsverdi ivaretas. Planen skal vise etappevis utbygging over tid. Prinsippene for universell utforming skal innarbeides i planen. Forprosjektet skal være grunnlaget for detaljplanlegging av parken og inngå i grunnlaget for kunstprosjektene som vil komme etter hvert. Forprosjektet skal inngå i grunnlaget for å finansiere parken både hos private og offentlige aktører. Det skal utarbeides et illustrasjonsmateriale som gjør det lett for mulige finansieringskilder å forstå stedet og intensjonen med parken.
Nybygg av grøntanlegg i Trondheim
Ulike funksjoner i grøntområdene for lek, idrett, (bla 7-erbane fotball, skiløype) og felles opphold.
Etablering av parkeringsplass i Trondheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Etablering av skiløype i Trondheim
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av sykkelvei i Trondheim
Totallengde ca. 2,2 km.
Ny gang- og sykkelveg, sykkelekspressveg Lilleby - Leangen
På nordsiden av jernbanen mellom Lilleby og Leangbrua.
Ny gang- og sykkelveg forbi Siemens, Klæburuta
Mulig dette vil inngå i knutepukt Sluppen.
Ny gang- og sykkelveg, sykkelekspressveg Rotvoll - Ranheim
Inngår som delstrekning sykkelekspressveg fra Trondheim sentrum og østover mot Malvik.
Nytt fortau i Ringvålveien i Trondheim
Kongsvegen til metrobusstasjon Åsheim skole.
Utvikling av ny bydelspark i Trondheim
Område foreslås som ny bydelspark. Parkene bør realiseres når områdene skal bygges ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: