Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (8)
Bokn (1)
Eigersund (7)
Finnøy (4)
Forsand (11)
Gjesdal (29)
Haugesund (6)
(7)
Karmøy (35)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (4)
Rennesøy (2)
Sandnes (33)
Sauda (4)
Sokndal (2)
Sola (14)
Stavanger (36)
Strand (7)
Suldal (12)
Time (6)
Tysvær (53)
Utsira (2)
Nybygg av boliger på Madla-Revheim, Stavanger
Totalt skal det bygges ca. 4000 boenheter i området.
Ny E39 Ualand-Bue
21 km. Ca. 57% veg i dagen, 7% bruer, 36% tunnel.
Etablering av 4-feltsvei, Smiene-Harestad
E39 Smiene - Harestad omfatter en cirka 3,8 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune. Reguleringsplan for Harestadkrysset grenser til reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad i nord. Strekningen har en viktig funksjon som del av E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim, og er også en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad vil også bli et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast i nord. Etter hvert vil Transportkorridor Vest koble seg inn på E39 Smiene-Harestad fra sørvest.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Ca. 14 km. Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
E39 Rogfast, E04 hovedtunnel nord
10,6 km hovedveg, 1 525 m andre veger, 59m bru, 9 500 m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E06 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Sandnes
Utbygging i løpet av 10-12 år. 20000-25000 m2.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Nybygg av råvannsuttak i Bjerkreim og Gjesdal kommune
Multiconsult har utført hydrologisk analyse.
E39 Rogfast, E05 tiltak Bokn
1,1 km hovedveg, 2 122 m andre veger, 30m bru. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Tverrforbindelsen fv.505 Foss-Eikeland - E39 Bråstein
Bypakke Nord-Jæren. Andre etappe av tverrforbindelsen mellom rv. 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Ny trase og bru over Ganddal jernbanestasjon.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Ny infrastruktur for boligområde i Ålgård
Infrastruktur for totalt 900 boenheter.
Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Utbedring av bussvei, Fv 332 Ruten-Vatnekrossen i Stavanger
Utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traséene. Bussløysing er eigen trasé i Julie Eges gate, midtstilte bussfelt i Gravarsveien og uavklart løysing i Skippergata.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 1
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 3
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Terrenginngrep og omlegging av veg på E39 Tronvik-Agder grense
Skredsikringsbehov for Region vest 2018-2029. Skredfaktor høy. 1750m.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Ny- og opprusting av vei i Kopervik og Haugesund
Vei over 2 kommuner. Bompengsprosjekt.
Nybygg av vindkraftverk i Aksdal
Installert effekt: 42.00 MW. 10-14 turbinar.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Skeiseid, trinn 1
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området, 900 boliger blir utført i trinn 1 og blir fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Utbedring av bussveien, Fv 44 i Jåttåvågen
Multiconsult skal levere engineering-designet for byggeplanen, foreberedelsearbeid og endelig dokumentasjon, samt oppfølgning i byggefasen av kollektivfeltet.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten
Utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traséene. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde med infrastrukur i Bjerkreim
Tidlig prosjekt. Nye områder på begge sider av Gamle Vikesåbakkene. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 2-4
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Utvidelse av havneareal på Husøy industriområde i Karmøy
Utvidelse av havneareal, eksisterende kai på Husøy og Flatskjær og utfylling av sjø. Ca 460 daa.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 200 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tornes
Infrastruktur for ca 85 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220-230 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hommeråk, nor
Infrastruktur for 144 boenheter + barnehage.
Nybygg av hovedledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: 120-130 boenheter.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 100 boenheter.
Etablering av infrastruktur i Sola, K1
Infrastruktur for 84 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: