Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (4)
Aure (3)
Averøy (3)
Eide (0)
Fræna (9)
Giske (0)
Gjemnes (2)
Halsa (6)
Haram (3)
Hareid (6)
Herøy (10)
Midsund (1)
Molde (15)
Nesset (11)
Norddal (6)
Rauma (14)
Rindal (0)
Sande (1)
Sandøy (0)
Skodje (3)
Smøla (2)
Stordal (1)
Stranda (12)
Sula (0)
Sunndal (5)
Surnadal (7)
Sykkylven (4)
Tingvoll (3)
Ulstein (4)
Vanylven (6)
Vestnes (0)
Volda (14)
Ålesund (45)
Ørskog (0)
Ørsta (25)
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Ålesund-Molde, del Julbøen-Molde sentrum øst
Ikke med i NTP-forslaget for neste periode, derfor er start ikke avklart. Kostnad er antatt, siden hverken trasévalg eller tunnellengder er bestemt.
Ny fjordkryssing ved Hafast/Sulafjorden, Sula og Ålesund
Kryssing av Sulafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny fjordkryssing, E39 over Vartdalsfjorden i Vartdal
Kryssing av Vartdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nytt fastlandssamband/fjordkryssing i Sande og Vanylven
Vurderer utbygging av 2 bruer eller 2 tunneler alternativt tunnel og bru.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
Ca. hovudmengder: Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Korsmyra til lager/depot: 31 400 m3. Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Indreeide til lager/depot: 20 000 m3. Sprengning Korsmyra: 37 000 m3. Sprengning Indreeide: 7 700 m3. Rensk og bolting og «Sognemur» i begge forskjæringene. Masseflytting sprengt stein fra begge forskjæringene til linjen/lager/depot: 41 000 m3.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Ny bru og undersjøisk tunnel i Halsafjorden i Halsa
26 km. Kryssing over Halsafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Ny bru over Halsafjorden, Tingvoll, Halsa og Surnadal
Halsafjorden er ei fjordarm av Vinjefjorden i Tingvoll, Halsa og Surnadal kommune på Nordmøre. Fjorden strekker seg 16 km sørover. Videre innover strekker fjordsystemet seg via flere fjorder til botn av Todalsfjorden, ei total lengde på 45 km.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Tunnel på Fv 41 mellom Hartale og Merkingsgjøle i Ørsta
Tunnel som sikrer fra Årvikgjølet til Løgylet. Ca 300m lang strekning. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels).
Ny tunnel på Fv 191 Ågothammeren i Nesset
På prioriteringsliste for Region Midt. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Tilknytningsv, Tomrefjord-Solnørdalen-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsv, tomrefjord-Stette-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsveg, julsundet-aureosen-frænaeidet-bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Ny tunnel på Fv 91 i Norddal (steinsprangparti)
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 5,0 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Breiskredfonna i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 4,5 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Skårane i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Ny gangvei mm på Fv 654 Indre Herøy u. skole-Stokksund
Detaljreguleringplan til offentlig ettersyn.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane II i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,6 (høy). Skredtype snø og stein.
Nybygg av kraftverk i Surnadal
Byggestart avhenger av konsesjon. Antydet kostnad. 50 Gwh.
Løsmassetunnel og ledevoller på Fv 70 Seljesvora i Ørsta
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,1 (middels).
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Ny tunnel på Fv 41 Årvikgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Ny tunnel ved Fv 390 Steinvågsund-tunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Tunnel og gang/sykkelveg fra Moa, E136 Lerstad
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt sykkelfelt og undergang ved Borgundvegen-Åse
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt ved Borgundvegen-Høgskolen
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Utbedring av E 136 Lerstadtoppen - Nørvevika
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Fortau og kollektivopprustning Gamlevegen Ellingsøya
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Kollektivtrase Flisnes-Emblem + adkomst Emblemssanden
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny gang og sykkelveg Ratviksvingen – Hatlane
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny sjøpromenade Kvennaneset - Borgundgavlen
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny sykkelveg Skabøvikgata i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: