Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Buskerud fylke

Drammen (24)
Flesberg (1)
Flå (0)
Gol (5)
Hemsedal (4)
Hol (2)
Hole (4)
Hurum (2)
Kongsberg (6)
Lier (4)
Modum (9)
Nes (2)
Ringerike (17)
Rollag (0)
Røyken (5)
Sigdal (4)
Ål (1)
E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Ny E134 Kongsberg-Gvammen (forbi Notodden)
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Nymoen-Jevnaker
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 2.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Åmot-Vikersund
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 1.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Vikersund-Styggedalen
Konseptvalgutredning. Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Styggedalen-Nymoen
Konseptvalgutredning. Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 3.
Nytt boligområde på Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
KL-anlegg og lavspenning ved Lieråsen tunnel
Jernbaneteknikk 2 -Totalfornyelse av KL-anlegget samt noe lavspenning (nødlys etc.)
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Utførelse av fullskalaforsøk i forbindelse med arbeider langs Ringeriksbanen og E16 på Mælingen, Hønefoss
I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det gjennomføres fullskalaforsøk for fundamenteringsmetoder på Mælingen. For å redusere usikkerheten i fundamenteringsmetode skal det gjennomføres fullskalatest med prøvepeling og fylling som tilsvarer lasten av et brofundament.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt.
Nytt VA-anlegg på Åsen i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2019-2022.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Drammen
Infrastruktur for 60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Signaltiltak på Kongsberg stasjon
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Etablering av infrastruktur for nytt boligfelt i Kongsberg
Infrastruktur for ca. 85 boenheter (eneboliger/tomannsboliger, rekkehus og terrasseblokk). Gnr/bnr: 8204/1, 8204/3, 8205/1 og 8206/1.
Etablering av VA-løsninger i Eggemoen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny banekobling vest for Hokksund
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode. Redusert transporttid og økt fleksibilitet mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen/Bergensbanen.
Rv 52 Venås-Skøyten del 2 i Hemsedal, utvidelse av 2-feltsveg
Utvidelse av dagens 2-feltsveg til 3-feltsveg.
Etablering av uteområde på Rødberg barnehage
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Krøderen
Arbeid med reguleringsplan starter innen kort tid. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Rassikring/rensk, fanggjerde på Rv 7 Beia/Liodden i Nes
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor middels.
Rassikring/rensk og fanggjerde på Rv 7 Kjerringvika i Nes
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Terrenginngrep og mur på fv 50, Sudndalsoset 3 i Hol
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Is.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hemsedal
- Opparbeiding av ca. 1500m ny turveg med grusdekke, inkl stikkrenner - Nedsetting av gatelysfundamenter samt anlegging av kabelgrøfter for trekkerør og kabler langs ny turveg og eksisterende Moavegen, ca. 2500m - Utgraving og fundament for trafokiosker og kabelfordelingsskap for Hemsedal Energi - OPSJON på asfaltering av turveg og Moavegen - OPSJON på planering av parallell skiløypetrase
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Hemsedal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Hol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Krødsherad kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Modum kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Etablering av bredbåndsnett i Sigdal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Rassikring/terrenginngrep og ledevoll på Rv 52 Storeskar i Hemsedal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: