Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Aust-Agder fylke

Arendal (18)
Birkenes (8)
Bygland (2)
Bykle (4)
Froland (4)
Gjerstad (2)
Grimstad (13)
Iveland (0)
Lillesand (6)
Risør (4)
Valle (5)
Åmli (11)
Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2 mfl
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av skitunnel på Engesland
Bygg på 50 000 kubikkmeter. To skiløyper på 1000 meter og 400 meter. Stigning opp til 34 høydemeter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Valle kommune
Infrastruktur for ca 200 boenheter. Masseuttak finnes på området.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Etablering av vannledninger og pumpestasjon i Lillesand kommune
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nybygg av høydebasseng på Solbergåsen i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av avløp- og sjøledning i Tvedestrand
Avløp fra Bakkevei, ned til sjøen i Bakkestrandområdet og i sjøledning til Tangenbukta og renseanlegget.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nytt fortau på Fv 212 Kirkeveien, Hisøy i Arendal
250m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Rassikring/sikring med duk/sprengstein på Rv 9 Trydal i Bykle
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype løsmasse. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: