Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 163 Kirkeveien, Bærum
730m. Byggekostnad og anleggstid kan reduseres hvis Kirkeveien kan stenges for gjennomgangstrafikk under anleggsutførelsen. Planlagt byggestart er avhengig av bevilgninger hos fylkeskommunen. Det er ikke bevilget penger per dags dato.
Nybygg av kirkegård ved Griniveien i Bærum
Det foreslås et nytt areal innenfor Markagrensen nord for Griniveien.
Nytt rigg- og anleggsområde på E16 Avtjerna i Bærum, E16 Sandvika-Skaret
28 daa. Framføring av midlertidig adkomstveg fra dagens E16 til det nye anlegget for å bygge nytt motorvegkryss og ny tunnel under Sollihøgda. Midlertidig omlegging av Ringeriksvegen. Dette er nødvendig for å kunne anlegge VA, El og gang-/sykkelveg langs dagens E16 samt bru over dagens E16 og Rustanbekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: