Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Akershus fylke

Asker (11)
Bærum (28)
Eidsvoll (5)
Enebakk (4)
Fet (4)
Frogn (5)
Gjerdrum (1)
Hurdal (1)
Nannestad (7)
Nes (3)
Nesodden (5)
Nittedal (7)
Oppegård (7)
Rælingen (4)
Skedsmo (16)
Ski (17)
Sørum (4)
Ullensaker (17)
Vestby (10)
Ås (3)
Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av 4-felts vei Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
Tidligere Rv 2. Herbergåsen-Slomarka bygges etter denne.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Nybygg av boligområde i Sørum
Ca 150-200 enheter. 15-16 mål.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2023.
Omlegging/oppgradering av veg og ny tunnel, Fv 33 Byrudberga i Eidsvoll
Tiltak 1 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. 2,4 km veg i dagen, 650 meter tunnel, rassikring.
Nybygg av vei i Fetsund
1100m ny hovedveg.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad. Ca 8,5 km.
Omdisponering av tomt på Kjeller i Skedsmo
Vurdering av et bredt spekter av løsninger en tomt gir, eksempelvis basert på grunnforhold, solforhold, tilgrensede eiendommer, ankomstmuligheter og kommunale føringer mm. Alternativene skal inngå i en verdivurdering for å optimalisere utbyggingsarealene og skal danne grunnlag for grunneiersamarbeid, og være grunnlag for mulige utbyggingsavtaler.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 163 Kirkeveien, Bærum
730m. Byggekostnad og anleggstid kan reduseres hvis Kirkeveien kan stenges for gjennomgangstrafikk under anleggsutførelsen. Planlagt byggestart er avhengig av bevilgninger hos fylkeskommunen. Det er ikke bevilget penger per dags dato.
Nybygg av vindmøllepark i Aurskog-Høland
Total investering ca. 400 mill.
Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av veikryss V23 ved Gardermoen Næringspark
Rundkjøring, ca. 500 meter ombygging fylkesveg, gang- og sykkelveg samt nytt vann- og avløpsanlegg ved det nye sykehuset til LHL.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Ny transformatorstasjon i Djupdal i Skedsmo
Nær E6 i Skedsmo. Erstatte Røykås transformatorstasjon. Dette tiltaket vil legge til rette for at kraftledningen fra Røykås til Ulven på sikt kan rives. Det vil frigjøre arealer i Groruddalen og fjerne kraftledningen nær boligområder på Trosterud.
Ny transformatorstasjon på Gjelleråsen i Nittedal
Statnett ønsker å signalisere at de tror at en koblingssstasjon på Gjelleråsen vil være en del av en fremtidig nettløsning i dette området. Denne stasjonen vil kunne forenkle gjennomføringen av utbyggingene i området.
Trafikksikkerhetstiltak i Vestby kommune
1,7 km. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Enebakk
Infrastruktur for 170 boliger. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av va-ledning i Fetsund
Planlagt prosjekt som ligger på vent.
Fortau mm på Fv 301 Øvre Rælingsveg
Fortau på delstrekning på vestsiden og fotgjengerfelt over veien sør for Mor Smes veg
Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.
Nybygg av gravlund på Åstad i Asker kommune
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Vestby
Planlagt prosjekt. Langs Hvitstenveien fra Vestby kirke til Pepperstad skog. Uklart angående omfang.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Ås kommune
1,3 km. Fra Esso til Holstad.
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Asker, etappe 2
Gang- og sykkelvei mellom Bergveien og Jøssongveien.
Etablering av infrastruktur for boliger på Engelsrudhagen øst i Nannestad
Infrastruktur for ca. 250 boliger. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Nybygg av gang og sykkelveg på Østsidevegen i Hurdal
Trygging av skoleveger i Akershus. 1655m.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av G/S-vei og infrastruktur for boliger i Nannestad
Infrastruktur for opp til 100 boenheter.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
TS-tiltak/ny gang-og sykkelvei i Nes kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av utfartsparkering i Asker
Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inntil klubbhus og skyteanlegg i Olledalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: