Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Moss

Kryssing av Oslofjorden
Høring om konseptvalgutredning. KVU-rapporten om kryssing av Oslofjorden anslår at en bruløsning mellom Østfold og Vestfold vil kunne koste mellom 35-60 mrd. kr. Foreløpig kun utredning/KVU, så byggestart for prosjekter er ikke mulig å fastslå. Utredning av alternative kryssløsninger. Forprosjekt for bruer kryssing Oslofjord nord for Drøbak og ved Filtvet. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen omfatter geografisk område fra Drøbak/Hurum til Horten/Moss. Bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen er inkludert i denne utredningen. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket.
Ny Havnevei i Moss
Kommunedelplanarbeid.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av 4-felts bru med sykkelfelt og fortau i Moss
Tidlig prosjekt. Fremdrift er ikke fastsatt.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Tilrettelegging for myke trafikanter på Fv 311 Kambo-Akershus grense i Moss
1400m. I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2022/2023.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Hoppern skole langs fv. 313 i Moss
Legge til rette for trygg gang- og sykkelforbindelse mellom Hoppern skole, Tronvikveien og Ole O. Lians gate. P.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 430 meter vannledning, 200 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 600 meter vannledning, 507 meter separering avløp (spillvann + overvann).
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Fra økonomiplan 2019 - 2022. 100 meter vannledning, 100 meter separering avløp (spillvann + overvann).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: