Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Østfold fylke

Aremark (1)
Askim (7)
Eidsberg (7)
Halden (8)
Hobøl (4)
Hvaler (5)
Marker (2)
Moss (27)
Rakkestad (4)
Rygge (5)
Råde (4)
Rømskog (1)
Sarpsborg (28)
Skiptvet (2)
Spydeberg (3)
Trøgstad (1)
Våler (0)
Kryssing av Oslofjorden
Høring om konseptvalgutredning. KVU-rapporten om kryssing av Oslofjorden anslår at en bruløsning mellom Østfold og Vestfold vil kunne koste mellom 35-60 mrd. kr. Foreløpig kun utredning/KVU, så byggestart for prosjekter er ikke mulig å fastslå. Utredning av alternative kryssløsninger. Forprosjekt for bruer kryssing Oslofjord nord for Drøbak og ved Filtvet. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen omfatter geografisk område fra Drøbak/Hurum til Horten/Moss. Bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen er inkludert i denne utredningen. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Ny Havnevei i Moss
Kommunedelplanarbeid.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av 4-felts bru med sykkelfelt og fortau i Moss
Tidlig prosjekt. Fremdrift er ikke fastsatt.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Ny gang-og sykkelvei langs Fv 115 , Skiptvet
Samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen.
Nybygg av kraftledninger og gang/sykkelveier i Hvaler
Videreføre prosjekt fra 2017 i samarbeid med Hafslund Nett.
Tilrettelegging for myke trafikanter på Fv 311 Kambo-Akershus grense i Moss
1400m. I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2022/2023.
Nybygg av gang/sykkelvei langs rv22 i Eidsberg kommune
Del av prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen. 4 km.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Omlegging av avløpssystem i Fredrikstad
Tidlig planlagt prosjekt. Fremdrift ikke avklart. Antatt start og kostnad.
Ny innfartsparkering på Torsbekkdalen i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/1774, 1/2000, 1/505 og 1/1934.
Nybygg av gang/sykkelvei langs fv128 i Eidsberg kommune
Del av prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen. 2 km.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
66 dekar. Hører sammen med boligprosjektet "Fredrikshald brygge".
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
Tidlig prosjekt. 30 dekar. Ikke regulert. Byggestart ikke fastsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av infrastruktur for datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie mellom Vestsiden og Gamlebyen i Fredrikstad
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie for personferge over Glomma, mellom Vestsiden og Gamlebyen. Anlegges oppstrøms eksisterende fergeleie. Omfatter ramming av trepeler samt bygging av tredekke. Total lengde ny bryggefront er 35 m. Det skal etableres venteskur samt skur for sykkelparkering. Videre omfatter prosjektet rehabilitering/sikring av eksisterende kaifront med ramming av stålspunt forankret med løsmassestag. Total lengde rehab bryggefront er ca. 75 m.
Fornyelse av avløpsledninger i Råde
Skal deles opp i flere strekninger.
Ny gang og sykkelvei i Sarpsborg
Prosjektet ligger på vent. 1,3 km.
Etablering av kollektivknutepunkt i Eidsberg
Oppdraget er todelt og innebærer utarbeidelse av en gatebruk- og parkeringsplan for Mysen sentrum, samt et forprosjekt for Jernbanegata.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 1
Ved Tunevannet, fra Madam Arnesens vei og langs nordsiden av fv. 118.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Hoppern skole langs fv. 313 i Moss
Legge til rette for trygg gang- og sykkelforbindelse mellom Hoppern skole, Tronvikveien og Ole O. Lians gate. P.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: