Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vefsn

Ny- alt om- og tilbygg av sykehus i Vefsn
Prosjekt i tidlig fase, ulike alternativ utreds. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av omsorgsboliger i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Tilbygg av fløy ved sykehjem i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Riving og nybygg av brannstasjon
Fra økonomiplan 2018-2021.
Forlengelse av tunnelportal ved Fv 78 Hjartåsen i Vefsn
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, is, flom. Skredfaktor middels. 35m.
Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Asfaltering av Helligbergvegen i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Asfaltering av Halsmovegen i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Skredsikringstiltak i Vefsn
Leveranse av faresonekart i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av liv og skader på bygg.
Oppgradering/rehabilitering av bru i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: