Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nedre Eiker

Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2 mfl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Om- og tilbygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen
Ca 30 boliger. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306
0603 Driftskontrakt Kongsberg - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker.
Nybygg av boliger på Hovjordet i Nedre Eiker, trinn 2
Opp til ca 36 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 3
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Nytt VA-anlegg på Åsen i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2019-2022.
Utvidelse av garderobe og barnehage i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av nytt VA-anlegg på Brekke i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Flomsikringstiltak ved dam i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av klokketårn på kirke i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. For å håndtere vannmengdene fra Åsendammen, etableres åpen kulvert ved Bekkemoen.
Belysning på E134 Langebru-Skjøl i Øvre Eiker
Langebru – Skjøl med lengde ca. 2000 meter.
Nybygg av bomstasjoner i Buskerud
Buskerudbyen bomstasjoner. Totalt 41 bomstasjoner på kommunegrenser mellom Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner og bynære snitt innen Drammen i Buskerud. Total kostnad 120 mnok.
Rensk på Fv 36 Hagatjern i Nedre Eiker
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fartsdempende tiltak, krav til frisikt, bedre kryssingsforhold for fotgjengere m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: