Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av næringspark i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Nybygg av boliger i Frogn
Tidlig planlagt prosjekt. Formålsendring av et større område til ca 250-300 enheter for lavenergibolig og fritid.
Nybygg av kontor og lager i Frogn, trinn 2 mfl
Planlagt prosjekt. Eiendommen bygges ut under flere år. Antatt start og kostnad.
Utvidelse fra 2 til 4 felt på Rv 23 Måna-Vassum
Også nytt løp i Frogn- og Vassumtunnelen. videre finnes Bråtan bru, Holtebråte viltkryssing. Del av Oslofjordtunnelen byggetrinn 2.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Nybygg av rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Drøbak
50 stk boliger fordelt på rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 76 Osloveien i Frogn
4,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Strekningen fra Huseby til Bakker bru finansieres av Akershus fylkeskommune , men skal bygges sammen med stekningen fra Ottarsrud-Huseby som finansieres via Oslofjordforbindelsen.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Frogn
24 leiligheter og 10 omsorgboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Drøbak
Mål om etablering av 30-50 stk boenheter.
Nybygg av lavblokker i Frogn kommune
25-30 boenheter under planlegging. Kombinasjon av kommunale boliger og privat utbygging. Period for salg av del av tomta er ikke fastsatt, ikke heller hvor stor del som ska selges.
Nybygg av flerbolighus i Frogn kommune
BREEAM "Very good"-sertifisert.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm. 6 leiligheter på 120-130 kvm. Gnr/bnr 72/8, 45, 65
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Frogn
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 1,2 km.
Nybygg av barnehage i Frogn
5 avdelnings barnehage.
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Ferdig regulert. Uklart angående byggestart. 0,7 km.
Trafikksikringstiltak i Frogn kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av høydebasseng på Kolstad i Frogn
Behov for høydebasseng for boligutbygging på Kolstad.
Mindre oppgradering av Rv 23 Frogntunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1564m.
Utskifting av varmekilde ved skole i Drøbak
Krav av om utfasing av oljefyringsanlegg innen 2018 medfører behov for installasjon av varmekilder basert på alternativ energi. Energibrønner og bioenergi er blant alternativene som foreligger. Ved overgang til energibrønner må ofte hele varmeanleggene i bygningene bygges om pga endringen i temperaturnivåer. Dette er aktuelt for følgende bygg: Seiersten skole, Frognhallen, Dal skole, Dyrløkkeåsen skole, Ullerud sykehjem og Elleflaten barnehage. Det kan imidlertid være kostnadseffektivt å etablere felles varmesentraler for flere bygninger, men dette må utredes nærmere.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: