Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kristiansand

Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 2
Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 5.40 mål. Ca 100 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger for demente, dagsenter og sonekontor på Strømme
42 omsorgsboliger delt opp på 5 bokollektiv. Ca 100 brukere. Eventuelt OPS-prosjekt.
Nybygg av regnskogsakvarium i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Nybygg av ettervernsboliger i Kristiansand
25-30 leiligheter med fellesarealer planlegges. Eksisterende bygg på tomten skal rives.
Nybygg av boliger i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av dagligvarebutikk i Kristiansand, trinn 1
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av næring i Kristiansand, trinn 2
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Riving og nybygg av busspaviljong i Kristiansand
Leverandør av fjernvarme: Agder Energi Varme AS, Kristiansand.
Nybygg av eneboliger ved Randesund
Tomten er regulert til 10 eneboliger med 3 etasjer, funkisstil. 6 av tomtene har utsikt mot Skagerak.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur (fase 1) omfatter ca. 700 meter kjørevei herav ca. 200 meter i eksisterende veier. Rundkjøringen i Fv. 471 skal bygges om, en arm skal stenges og armen mot området skal utvides. I tillegg skal det etableres p-plasser, gs-veier, fortau og del av fremtid «torgområde». I tillegg skal det etableres VA-anlegg, grøfter for fremføring av fjernvarme, elektro, landskapsarbeider og mindre murer.
Nybygg av hytter mm på Ronåsen, Stangenes i Kristiansand
Felles brygge i nord med sportsboder/naust. Planlagt en bru over Stangenestjønnbekken.
Utskifting av VA-ledninger i Kristiansand
Levering og legging av ca. 635 m nye hovedvannledninger og ca. 790 m med nye avløpsledninger til erstatning for eksisterende ledninger i del av Kokleheia og del av Brinken.
Utskifting av VA-ledninger i Kristiansand
NO-DIG. Boring av 2 stykk borehull til inntrekning av vannledning Ø315 i PE100 RC med kappe. Det skal bores to borehull for én ledning hver: Vann PE 100 RC Ø315 med kappe (ytre diameter = 323 mm + sveisevulst) Det skal benyttes borehull med pilot. Følgende arbeid gjøres av kommunens entreprenør/driftsavdeling: Opplegg for midlertidig vannforsyning for berørte abonnenter. Oppgraving av bore- og mottaksgrop etter spesifikasjoner fra borefirma (dere). Bestilling og sveising av rør til inntrekning i borehullet. Bygge tilkobling til vannkum, spyling, kloring, idriftsetting. Igjenfylling av diverse groper og oppbygging av vei, samt asfaltering. Fjerning av midlertidig vannforsyning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: