Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (1)
Aurland (7)
Bremanger (2)
Eid (26)
Fjaler (3)
Flora (20)
Førde (36)
Gaular (3)
Gloppen (2)
Gulen (3)
Hornindal (8)
Hyllestad (2)
Høyanger (8)
Jølster (12)
Lærdal (3)
Leikanger (4)
Luster (9)
Naustdal (2)
Selje (8)
Sogndal (20)
Solund (4)
Stryn (26)
Vik (5)
Vågsøy (7)
Årdal (4)
Utvidelse av industriområde i Gulen
Ca 1002 daa. Gnr/bnr: 63/1,15, 37, 38, 45 og 47.
Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 722, Flotunnelen i Stryn
Ny bru over Fureelva. Tunnel som skal erstatte rasfarleg veg i Flostranda. Flotunnelen blir 3850 meter.
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Nybygg av sykehus i Førde, trinn 1
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av tunnel på fv 698 Blakset-Robjørgane i Stryn
Ny tunnel skal erstatte to gamle tunnelar. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter.
Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Nybygg av boliger i Sogndal
Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av kraftverk i Jølster kommune
Årsproduksjon på 49 GWh.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Nybygg av leiligheter og studenthyblar i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200
Nybygg av butikker og parkeringshus i Florø
Uklart antall boliger: 20-50 stk.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 22/52, 214, 30.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 1
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av dagligvarebutikk i Nordfjordeid
Ferdigstilt oktober 2019.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 1
Godkjent detaljregulering. Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av hytteområde i Gulen
12 tomter av 63 er solgt.
Nybygg av leiligheter i Flora
1 huskropp med 22 leiligheter og 1 huskropp med 10-11 leiligheter.
Nybygg av kraftledninger i Høyanger
Det vil bli to byggentrepriser. En for luftledning og en for jordkabel.
Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde, Knapstadmarka i Florø
Blokkhus i 2-4 etasjer. Dag Magne Knapstad, Florø.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200
Nybygg av rekkehus i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Lærdalsøyri
Gnr/Bnr: 29/31, 88, 132, 133 og 180.
Bygging av to kryss mm på E39 Hafstadflata i Førde, Førdepakken tiltak 3, 4 og 10
510 meter Europaveg i dimensjoneringsklasse S1 (N100 2014). 2 kanaliserte T-kryss, inkludert nokre meter med sekundærveg. Om lag 10 kryss/avkøyrsler. 1 busslomme. GS-veg på begge sider, om lag 1000 meter. Omlegging av om lag 180 meter open kanal/grøft. Drenering/overvatn inkludert kummar til dels tosidig. Omlegging av kommunale anlegg. Omlegging av høgspent, lavspent og fiber. Nytt veglysanlegg, delvis tosidig. Støyskjerm inkludert fundament, om lag 180 meter. Riving av 1 bygning med bustaddel og ein del med industri. Kontinuerlig trafikkavvikling for alle typar trafikkantar. Om lag 500 meter med gs-veg. Kulvert, inkludert mur. Fjernvarmeanlegg/fjernkjøleanlegg i heile tiltakets lengde. Gatelys. Drenering. Mindre rasteplassar.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Fretheim
22 boenheter fordelt på eneboliger og tomannsboliger.
Nybygg av barnehage i Sogndal
7-avdelningsbarnehage med plass for 100 barn og 30 ansatte. Gnr/bnr 19/1, 19/44 mfl.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Florø
Totalt skal det bygges 96 stk boenheter. Gnr/bnr 28/22, 236. 12-15 byggemåneder.
Nybygg av VA-ledning og kloakkpumpestasjon i Kusslia
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9.
Nybygg av hytter i Harpefossen
I utgangspunktet er de byggeklare tomtene regulert til hytter, men på tomtene i utkanten av feltet er det åpnet for dispensasjon for f.eks. vertikaldelte leiligheter.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 16 daa. Regulert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: